เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการส่งเสริมการกีฬา

เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลตําบลชําฆ้อเป็นหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความสุขในชุมชน

ขออนุมัติดำเนินโครงการจัดการแข่งขันและการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรระหว่างหน่วยงานอำเภอเขาชะเมา ประจำปี ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลชำฆ้อ (กองการศึกษา)

ขออนุมัติดำเนินโครงการ

ขออนุมัติโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์