เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

การประเมิน ITA

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลชำฆ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ITA คืออะไร

ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เกี่ยวกับ ITA

ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ความหมายของ ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้

 • 1. ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
 • 2. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
 • 3. ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
 • 4. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
 • 5. ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
 • 6. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
 • 7. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
 • 8. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
 • 9. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
 • 10. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจ จุบันบนเว็บไซต์ของหนว่ยงานเพื่อเปิด เผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ

 • (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้น ฐานข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 • (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และ การให้บริการ
 • (3) การจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • (4) การบริหารและพัฒนาทรัพ ยากร บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
 • (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วมซงึ่ การเผยแพร่ข้อมูลในประเดน็ ขา้ งต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำาเนินงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 - ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ

• แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน*
• แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

คลิ้ก!! ดูโครงสร้างส่วนราชการ 

* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงแผนผัง โครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

            คลิ้ก !! เพื่อดูคณะผู้บริหาร

 • * กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงข้อมูลผู้บริหาร ในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน* * ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ

• แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ที่อยู่หน่วยงาน
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) E-mail
(4) แผนที่ตั้ง

ติดต่อเรา คลิ้กเลย !!

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 - ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
 • แสดง QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวโหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
 • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 256

  คลิ้ก!! ดู QR code เพื่อร่วมประเมิน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 - ข้อมูลพื้นฐาน

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

• แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม ข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot,

Line OA  https://lin.ee/OlT3YnX

*ไม่รวมถึง E-mail

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 - การบริหารงานและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงาน

 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

  (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
  (2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์
  (3) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม (2)

 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567
 • แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) โครงการหรือกิจกรรม
  (2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
  (3) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
  (4) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
 • แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหารายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ
  (4) ปัญหา/อุปสรรค
  (5) ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 - การบริหารงาน

การปฏิบัติงาน

 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน*
  ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

  (1) ชื่องาน
  (2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  (3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน
  (4) กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามกำหนด

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 - การบริหารงาน

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

* การให้บริการ หมายถึง การให้บริการหรือการให้บริการข้อมูลตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่มีการให้บริการหรือการให้บริการข้อมูลเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การให้บริการหรือการให้บริการข้อมูลที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน

 • แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดของแต่ละงานอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ชื่องาน
  (2) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ
  (3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน
  (4) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-Service One Stop Service
  (5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม ให้ระบุว่า “ไม่มีค่าธรรมเนียม”)
  (6) กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

*กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามกำหนด

 • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ  (Walk-in)
  (2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่อง E-Service
 • เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ. 2566
 • แสดงระบบการให้บริการ* ผ่านช่องทางออนไลน์* ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ
 • แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 

*ไม่รวมถึงช่องทางการถาม – ตอบ (Q&A) หรือสื่อสารตามปกติแบบออนไลน์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 - การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

• แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 ทุกรายการที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
(4) วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(5) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ

 • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
 • แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงานตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • เป็นต้นเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567

 

*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท หรือที่กฏหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียดหรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในกรณีดังกล่าว

 • แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
  (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
  (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
  (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ
  (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
  (6) ราคากลาง (บาท)
  (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)
  (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
  (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
  (10) เลขที่โครงการ
  (11) วันที่ลงนามในสัญญา
  (12) วันสิ้นสุดสัญญา

 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567
 • แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย
  (1) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
  (2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท)
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ

 • แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
  (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
  (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
  (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ
  (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
  (6) ราคากลาง (บาท)
  (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)
  (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
  (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
  (10) เลขที่โครงการ
  (11) วันที่ลงนามในสัญญา
  (12) วันสิ้นสุดสัญญา
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
(3) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

• เป็นแผนฯ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567

 • แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) โครงการหรือกิจกรรม
  (2) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็นวัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)
  (5) ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง
  (6) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  (7) ปัญหา/อุปสรรค
  (8) ข้อเสนอแนะ

 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566 

 • แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*

* กรณีมีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงประมวลจริยธรรมจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ประมวล ประมวลจริยธรรมผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 • แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงาน ขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็น คำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ
  (2) แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน
  (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 - การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ
  (2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  (3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  (4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
  (5) ระยะเวลาดำเนินการ

 • แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป

 • เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส

 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
  (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จแล้ว
  (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

 • เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 - การส่งเสริมความโปร่งใส

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
  (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
  (3) ผลจากการมีส่วนร่วม
  (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

 • เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานในปี พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ขของหน่วยงานเพื่อ เปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็นคือ

 • (1) การดำเนินการเพื่อป้องกัน การทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบาย No Gift Policy  และการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
 • (2) การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่แผนป้องกันการทุจริต และมาตรการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน ประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 - การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

 • เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและอังกฤษ*อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดที่ดำลงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2567

 • มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2567

*ผู้ประกาศฯ ให้ประกาศในทุกปีงบประมาณ (ถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็นบุคคลเดิม)

 • แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ใน การปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัตหน้าที่

 • เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุมการสมัมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบายหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

 • เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานในปี พ.ศ. 2567

• แสดงรายงานการรับของขวัญและของกำนัล ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับหน่วยงาน
• เป็นรายงานผลรวมของหน่วยในปี พ.ศ. 2566

• แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยขน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงานตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
• เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยในปี พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 - การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ ตามภาระกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้
  (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*
  (2) การใช้อำนาจตามกฏหมาย/การให้บริการตามภาระกิจ
  (3) การจัดซื้อจัดจ้าง
  (4) การบริหารงานบุคคล

 • ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็นต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
 • เป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2567

 

*กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

• แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
(2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
(3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 - การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

 • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐาน จริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) โครงการ/กิจกรรม
  (2) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม*
  (3) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567

 

*กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

 • แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม*
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ

 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

 

*กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณให้ระบุในผลว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้
  (1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
  (2) การให้บริการและระบบ E-Service
  (3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
  (4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
  (5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
  (6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
  (7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 • แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
  (2) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
  (3) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
  (4) ระยะเวลา
 • แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

*กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินฯ เป็นครั้งแรกให้หน่วยงานวิเคราะห์ตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

 • แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  (2) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม
  (3) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ

 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

*กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรกให้หน่วยงานรายงานตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน