เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ปราชญ์ชาวบ้าน

คิดสรรกลั่นกรองสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิต แก่แผ่นดินถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้สืบสานเป็นมรดกตกทอดสืบกันมา

ปราชญ์ชาวบ้าน

มีความหลากหลายตามความถนัด และการปฏิบัติของแต่ละคน ซึ่งมีองค์ความรู้ที่มีการหล่อหลอม

เทศบาลตำบลชำฆ้อ

ปราชญ์ชาวบ้าน

ภูมิปัญญาไทยหรือที่ยกย่องกันว่าปราชญ์ชาวบ้าน มีความหลากหลายตามความถนัด และการปฏิบัติของแต่ละคน ซึ่งมีองค์ความรู้ที่มีการหล่อหลอม ซึมซับบ่มเพาะ ค้นคว้า ทดลองโดยใช้วิถีชีวิตของตนเองเป็นห้องงทดลองขนาดใหญ่ เพื่อทดสอบความถูกผิดแล้วคิดสรรกลั่นกรองสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิต แก่แผ่นดินถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้สืบสานเป็นมรดกตกทอดสืบกันมา