เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลตําบลชําฆ้อเป็นหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความสุขในชุมชน

โครงการจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรระหว่างหน่วยงานอำเภอเขาชะเมา ประจำปี ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลชำฆ้อ (กองการศึกษา)

รายงานโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพั