เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

แผนพัฒนาบุคลากร

เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลตําบลชําฆ้อเป็นหน่วยงานที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและความโปร่งใสในการบริหารงาน

แผนพัฒนาบุคลากร ( พ.ศ. 2567-2569)

แผนพัฒนาบุคลากร 2567-2569