เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

กองการศึกษา

ทำเนียบบุคลากร

เทศบาลตำบลชำฆ้อ

กองการศึกษา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน

นางสาวพิมพา สายแปลง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองการศึกษา

นายมารุต ถาวรตระการ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวชลาลัย พวงงาม

ครู

นางสาวมุกดา คล้อยมูล

ครู

นางสาวชลาไล ทองวันดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวอรวรรณ ทรงวศิน

ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม

นางสาวเบ็ญจา เจริญผล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายกฤษฎา ค้าโค

นายกฤษฎา ค้าโค

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางอนันตญา เสียงเลิศ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุภาวดี ปานาวงค์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวบุญเรือน มรกต

ผู้ดูแลเด็ก

นางอมราพร เอี่ยมสกุล

นางอมราพร เอี่ยมสกุล

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างเหมาบริการ)