เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเขาน้อยออฟโรด ชาแลนจ์ 2024 โดยนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันเขาน้อยออฟโรด ชาแลนจ์ 2024 ณ สนามออฟโรด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

Integrity and Transparency Assessment

ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เรียนรู้เพิ่มเติม

ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ความหมายของ ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น...

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

เพื่อชาวชำฆ้อ

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
  2. การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  4. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน
  5. การประสานและพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
  6. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  7. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
  8. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
  9. ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

แหล่งท่องเที่ยว

บรรยากาศทุ่งปอเทืองยามเย็น แนะนำให้ไปช่วงเช้า หรือ ช่วงเย็น แดดไม่ร้อนน๊า

รู้จักเราให้มากขึ้น

เทศบาลคืออะไร ?
มีอำนาจหน้าที่อย่างไร ?

เทศบาลเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปหนึ่งของไทย ตามหลักการกระจายอำนาจ กล่าวคือ ราชการบริหารส่วนกลาง กระจายอำนาจไปให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอิสระที่จะดำเนินการปกครองตนเองภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เป็นการปูพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา เพราะเป็นการจำลองรูปแบบการปกครองประเทศมาใช้ในท้องถิ่น

รู้จักตำบลชำฆ้อให้มากขึ้น

เทศบาลตำบลชำฆ้อ ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554

โครงสร้างผู้บริหาร

มารู้จักคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชำฆ้อกันค่ะ

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

เทศบาลมีหน้าที่อะไรบ้าง มาหาความรู้กันค่ะ มีผลต่อเราทุกคนนะคะ

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

“ตำบลชำฆ้อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม ”

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลชำฆ้อ

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลชำฆ้อ

การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนในการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 ถือเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาเทศบาลและจําเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก การวางแผนเป็นการเตรียมการสําหรับอนาคต

ผลงานกองช่าง

เทศบาลตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และสารวัตรกำนันตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ขุดดินเดินท่อน้ำใส่ประปา ในพื้นที่หมู่ที่ 1

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2567 คณะผู้บริหาร กองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย นางสาวมะลิ แดงทำดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และสารวัตรกำนันตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ขุดดินเดินท่อน้ำใส่ประปา ในเขตบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1

อ่านต่อ »

เทศบาลชำฆ้อ ลงพื้นที่ขุดดินเพื่อเปิดหาท่อส่งน้ำประปา เพื่อซ่อมท่อส่งน้ำประปาภายในพื้นที่ บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ขุดดินเพื่อเปิดหาท่อส่งน้ำประปา เพื่อซ่อมท่อส่งน้ำประปาภายในพื้นที่ บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ

อ่านต่อ »

ลงพื้นที่ขุดร่องน้ำรื้อท่อประปาเก่า

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2567 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย กองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ลงพื้นที่ขุดร่องน้ำรื้อท่อประปาเก่าและวางท่อน้ำประปาใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม เนื่องจากท่อส่งน้ำประปาเก่ามีขนาดเล็ก

อ่านต่อ »

ลงพื้นที่ซ่อมแซมพื้นวงเวียนสี่แยกชำฆ้อ เนื่องจากพื้นชำรุด และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรอบวงเวียน

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร กองช่าง งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ซ่อมแซมพื้นวงเวียนสี่แยกชำฆ้อ เนื่องจากพื้นชำรุด และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรอบวงเวียน เพื่อทัศนวิสัยในการมองเห็นของประชาชนและเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน

อ่านต่อ »
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล (CAPE SEAL) สายหนองนกเขา-เขาช่องลม หมู่ที่ 5 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ขนาด 5.00 เมตร ยาว 250.00 มตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางพร้อมงานตีเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.35×3.00 เมตร จำนวน 2 ป้าย ตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่ม กาแฟ และอื่นๆ สำหรับบริการประชาชนที่สัญจรไป-มา จำนวน 7 วัน ตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More »

เทศบาลตำบลชำฆ้อ

มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความผาสุขของชาวชำฆ้อทุกคน

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลชำฆ้อ

“ตำบลชำฆ้อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม ”

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชำฆ้อ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารทั่วไป
กองสวัสดิการสังคม

ประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชำฆ้อ

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ กองสวัสดิการสังคม และผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมการประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชำฆ้อ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ

กองสวัสดิการสังคม

มอบโล่เกียรติคุณพร้อมเข็มกัดและกระเช้า ให้กับผู้ที่รักษาสุขภาพพลานามัยอย่างดียิ่งควรแก่การยกย่อง

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย นายภูชิต เกียรติสมกิจ ปลัดอำเภอเขาชะเมา นางสาวมะลิ แดงทำดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 นายราเชน เจริญมงคล

กองสวัสดิการสังคม

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบแพมเพิสให้กับผู้ป่วย ในเขตพื้นที่ หมู่3,หมู่5,และหมู่8 ตำบลชำฆ้อ

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล กองสวัสดิการและสังคมเทศบาลตำบลชำฆ้อ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.ชำฆ้อ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบแพมเพิสให้กับผู้ป่วย ในเขตพื้นที่ หมู่3,หมู่5,และหมู่8 ตำบลชำฆ้อ

กองการศึกษา

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลชำฆ้อ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย นางสาวพิมพา สายแปลง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลชำฆ้อ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรักการออกกำลังกาย สร้างเสริมทักษะในกีฬาฟุตบอล และห่างไกลยาเสพติด