เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

กองคลัง

ทำเนียบบุคลากร

เทศบาลตำบลชำฆ้อ

กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ

นางสาวภัสสรา ทุมจันทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวรุ่งฟ้า พามนตรี

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอนันท์สิทธิ์ ชุติดาราลักษณ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวณัฏณิชา งามยิ่ง

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวนันทิยา ห้วยศิลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวภคมน พูลสนอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวพิสุทธา อินทจักร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายสงวนศักดิ์ บุญชู

นายสงวนศักดิ์ บุญชู

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวมณฑิตา อินทร์รักษา

คนงาน

นางสาวพนัชกร รุ่งเรือง

ผู้ช่วยปฏิบัติการพัฒนาและจัดเก็บรายได้