เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

กองช่าง

ทำเนียบบุคลากร

เทศบาลตำบลชำฆ้อ

กองช่าง

กองช่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ เป็นต้น

นางสาวรุ่งฟ้า พามนตรี

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเศรษฐศักดิ์ หลำเนียม

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวิษณุ เสียงเลิศ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายอรรทวิท วงศ์พึ่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นางสาวเรณู บูรณะพิมพ์

นางสาวเรณู บูรณะพิมพ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุนทร สร้อยศักดิ์นาวี

นายสุนทร สร้อยศักดิ์นาวี

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นางสาวทิพรัตน์ ลำดวน

คนงาน

นายธวัชชัย เชียงทอง

คนงาน

Screenshot 2024-06-21 102048

นายศราวุฒิ ชักผลงาม

พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า