เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ทำเนียบบุคลากร

เทศบาลตำบลชำฆ้อ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณมีหน้าที่เกี่ยวกับ การวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายในการจัดทำแผน หรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายหรือแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นนโยบายของเทศบาล

นางสาวชาวิณี นิสัยมั่น

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางอานุช ทองกำเนิด

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

นางสุกัญญา พลอาจ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกมลฉัตร โค้วบ้วนอาน

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์