เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

กองสวัสดิการสังคม

ทำเนียบบุคลากร

เทศบาลตำบลชำฆ้อ

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และงานกิจกรรมชุมชน

นางสาวชาวิณี นิสัยมั่น

ผู้อำนวยการกองกองสวัสดิการสังคม

นางสาวณัฏฐวดี นิสัยมั่น

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายศราวุฒิ คล้ายคลึง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวสิริรักษ์ ขาวทุ่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน