เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ทำเนียบบุคลากร

เทศบาลตำบลชำฆ้อ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและปรับปรุงงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัย การส่ง เสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค จัดบริการ รักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางสาวพิมพา สายแปลง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวศรวณีย์ นิสัยมั่น

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

นางสาวสุดารัตน์ บุญล้ำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวนารีรัตน์ ภูทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายธนพล ใจคง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาวลำเพย ภูเปี่ยม

นางสาวลำเพย ภูเปี่ยม

คนงาน

นายปราโมทย์ หาดแก้ว

คนงานประจำรถขยะ

นายโชคผดุง หาดแก้ว

คนงานประจำรถขยะ

นายรุ่งโรจน์ อรุณ

คนงานประจำรถขยะ