เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ทำเนียบบุคลากร

เทศบาลตำบลชำฆ้อ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและปรับปรุงงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัย การส่ง เสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค จัดบริการ รักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางสาวพิมพา สายแปลง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวศรวณีย์ นิสัยมั่น

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

-ว่าง-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวนารีรัตน์ ภูทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายธนพล ใจคง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาวลำเพย ภูเปี่ยม

นางสาวลำเพย ภูเปี่ยม

คนงาน

นายปราโมทย์ หาดแก้ว

คนงานประจำรถขยะ

นายโชคผดุง หาดแก้ว

คนงานประจำรถขยะ

นายรุ่งโรจน์ อรุณ

คนงานประจำรถขยะ