เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ข้อมูลเทศบาลตำบลชำฆ้อ

มารู้จักเทศบาลตำบลชำฆ้อกัน

ขอบเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ...

เทศบาลตำบลชำฆ้อ ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554

เกี่ยวกับเรา

มาทำความรู้จักตำบลชำฆ้อกัน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น

เทศบาลตำบลชำฆ้อ ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554  เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชำฆ้อ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538  ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  ครั้งแรกที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำฆ้อ ใช้สถานที่ศาลาประชาธิปไตย ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกชำฆ้อ หมู่ที่ 3  เป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณหมู่ที่  2 ตำบลชำฆ้อ  เนื้อที่  4 ไร่  3 งาน  59 ตารางวา และได้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2540  โดยงบพัฒนาจังหวัดในวงเงิน 400,000 บาท และโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลชำฆ้อ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2543 และได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ ที่ทำการใหม่เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2543 จนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบลชำฆ้อ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

                     1)  ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ เลขที่ 209/1 หมู่ที่ 2 ถนนอู่ทอง-ชำฆ้อ ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

                   2)  เนื้อที่ เทศบาลตำบลชำฆ้อ มีพื้นที่โดยประมาณ 65,577  ไร่ หรือ โดยประมาณ  104.92 ตารางกิโลเมตร

                   3)  แผนที่ตั้งและอาณาเขตตำบล สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลชำฆ้อจะเป็นที่ราบเชิงเขา มีต้นน้ำสำคัญหลายสายไหลผ่าน คือคลองโพล้ พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร และบางส่วนมีเอกสารสิทธิ ดังนี้

                ทิศเหนือ               – มีบริเวณพื้นที่ติดกับตำบลเขาน้อย  

                ทิศใต้                    – มีบริเวณพื้นที่ติดกับตำบลบ้านนา อำเภอแกลง

                ทิศตะวันออก       – มีบริเวณพื้นที่ติดกับตำบลห้วยทับมอญและตำบลน้ำเป็น

                ทิศตะวันตก          – มีบริเวณพื้นที่ติดกับตำบลกระแสบน อำเภอแกลง

                ระยะห่างจากอำเภอเขาชะเมา           ประมาณ                 7           กิโลเมตร

                ระยะห่างจากจังหวัดระยอง              ประมาณ               90           กิโลเมตร

                4)  ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลชำฆ้อมีพื้นที่เป็นที่ดอน มีพื้นที่บางส่วนที่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมถึง เหมาะแก่การเพาะปลูก มีไม่แม่น้ำไหลผ่านตำบลชำฆ้อ สภาพลำคลองโพล้ในฤดูแล้งน้ำในลำคลองจะแห้งขอด

                5)  สภาพภูมิอากาศ    มี 3 ฤดู   คือ ฤดูฝนจากเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวจากเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ฤดูร้อน จากเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน

เทศบาลตำบลชำฆ้อ

มีขอบเขตครอบคลุม 9 หมู่บ้าน

มีข้อมูลทั่วไปดังนี้

เทศบาลตำบลชำฆ้อ ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554  เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชำฆ้อ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538  ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

หมู่ที่ 1 บ้านศรีประชา

ผู้ใหญ่บ้าน                         นางสาวมะลิ  แดงทำดี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน(ผปค.)   นายมะนู สอนทอง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน(ผปค.)   นายกรกต จันทร์พราม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน(ผรส.)    นายสุเทพ สังข์ทอง

ประชากรบ้านศรีประชา

1. ประชากรทั้งหมด    838  คน

               1. เพศชาย   394   คน
               2. เพศหญิง  444   คน
               จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด  373  หลังคาเรือน

2. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ

               1. ร้านขายของชำ / ร้านค้า                         11  แห่ง
               2. ร้านซ่อมรถยนต์ / จักรยานยนต์            3  แห่ง
               3. เล้าสุกร / ไก่ / เป็ด / สัตว์ / ชำแหละ     1  แห่ง
               4. ร้านเสริมสวย / ตัดผม                           2  แห่ง

หมู่ที่ 2 บ้านคลองโพล้

ผู้ใหญ่บ้าน                       นายณัฐสิริพล จันทร์ยิ้ม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน(ผปค.)  นางเสาวลักษณ์  อรัญวงค์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน(ผปค.)   นางสาวรัฐวีกานต์  ยินดี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน(ผรส.)    นายคมสัน  ภัคดีงาม

ประชากรบ้านคลองโพล้

1. ประชากรทั้งหมด    838  คน

               1. เพศชาย   394   คน
               2. เพศหญิง  444   คน
               จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด  373  หลังคาเรือน

2. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ

               1. ร้านขายของชำ / ร้านค้า                         11  แห่ง
               2. ร้านซ่อมรถยนต์ / จักรยานยนต์            3  แห่ง
               3. เล้าสุกร / ไก่ / เป็ด / สัตว์ / ชำแหละ      1  แห่ง
               4. ร้านเสริมสวย / ตัดผม                            2  แห่ง
               5. ปั๊มน้ำมัน                                                   2  แห่ง
               6. เผาถ่าน                                                     1  แห่ง

หมู่ที่ 3 บ้านชำฆ้อ

กำนันตำบลชำฆ้อ              นายพิเชษฐ์  ศรีเพ็ชร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผปค.)   นายวิทยา  อุประทุม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน(ผปค.)    นางสาวสำรวย  วงศ์สูง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน(ผรส.)    นายระนอง ยินดี

สารวัตรกำนัน(หมู่2)         นายราเชนทร์  เจริญมงคล
สารวัตรกำนัน(หมู่1)         นายสุริยา  แทนทด

ประชากรบ้านชำฆ้อ

1. ประชากรทั้งหมด    844  คน

               1. เพศชาย   429   คน
               2. เพศหญิง  415   คน
               จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด  389  หลังคาเรือน

2. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ

               1. ร้านขายของชำ / ร้านค้า                          4  แห่ง
               2. ร้านซ่อมรถยนต์ / จักรยานยนต์            4  แห่ง
               3. เล้าสุกร / ไก่ / เป็ด / สัตว์ / ชำแหละ     2  แห่ง
               4. ร้านเสริมสวย / ตัดผม                            1  แห่ง
               5. รับซื้อขี้ยาง / น้ำยาง / ลานคอนกรีต     1 แห่ง

หมู่ที่ 4 บ้านเขาช่องลม

ผู้ใหญ่บ้าน                            นายทวีศักดิ์  ศิลารักษ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผปค.)     นายสัญชัย  หมั่นภัคดี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผปค.)     นางสาวนภาพร  กาญบุตร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผรส.)      นายประสิทธชัย  ศรีเมฆ

แพทย์ประจำตำบล (หมู่5)    นายสุริยา  สี่สี

ประชากรบ้านคลองโพล้

1. ประชากรทั้งหมด    545  คน

               1. เพศชาย   280   คน
               2. เพศหญิง  265   คน
               จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด  270  หลังคาเรือน

2. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ

               1. ร้านขายของชำ / ร้านค้า                         3  แห่ง
               2. เล้าสุกร / ไก่ / เป็ด / สัตว์ / ชำแหละ     1  แห่ง
               3. ห้องเช่า / บ้านเช่า / ที่พัก                       1 แห่ง

หมู่ที่ 5 บ้านสวนขนุน

ผู้ใหญ่บ้าน                        นายโกวิท  โสภา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผปค.)   นางสาวมัทรี  บุญพลอย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผปค.)   นายมานิตย์  พูพวงจันทร์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผรส.)    นายเพ็รชรัตน์  นิตยลาภ

ประชากรบ้านสวนขนุน

1. ประชากรทั้งหมด   1,033  คน

               1. เพศชาย   534   คน
               2. เพศหญิง  499   คน
               จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด  418  หลังคาเรือน

2. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ

               1. ร้านขายของชำ / ร้านค้า                         6  แห่ง
               2. ห้องเช่า / บ้านเช่า / ที่พัก                       2  แห่ง
               3. เล่าสุกร / ไก่ / เป็ด / สัตว์ / ชำแหละ     1  แห่ง
              4. รับซื้อขี้ยาง / น้ำยาง / ลานคอนกรีต      2 แห่ง

หมู่ที่ 6 บ้านโปร่งสะท้อน

ผู้ใหญ่บ้าน                          นายเจียม  โพธิ์แก้ว
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผปค.)     นายสรุศักดิ์  องอาจ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผปค.)     นายดุษฎี  พลอาจ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผรส.)      นายอมร  วงศ์ต่าย

ประชากรบ้านโป่งสะท้อน

1. ประชากรทั้งหมด   719  คน

               1. เพศชาย   356   คน
               2. เพศหญิง  499   คน
               จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด  418  หลังคาเรือน

2. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ

               1. ร้านขายของชำ / ร้านค้า                        4  แห่ง
               2. ห้องเช่า / บ้านเช่า / ที่พัก                      1  แห่ง
               3. เล่าสุกร / ไก่ / เป็ด / สัตว์ / ชำแหละ    3  แห่ง
              4. ซื้อ – ขาย ของเก่า                                   3  แห่ง

หมู่ที่ 7 บ้านสี่แยกเนินสมบูรณ์

ผู้ใหญ่บ้าน                           นายอนุชิต  เทศเลิศ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผปค.)    นางกนกวรรณ  ทำมาน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผปค.)    นายวรพล  คร้ามบุญลือ

ประชากรบ้านสี่แยกเนินสมบูรณ์

1. ประชากรทั้งหมด   246  คน

               1. เพศชาย   121   คน
               2. เพศหญิง  125   คน
               จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด  230  หลังคาเรือน

2. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ

               1. ร้านขายของชำ / ร้านค้า                      4  แห่ง
               2. ห้องเช่า / บ้านเช่า / ที่พัก                    2  แห่ง

หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาไหล

ผู้ใหญ่บ้าน                        นางสาวปาริชาติ  วงศ์ล้อม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผปค.)   นางสาวโสภา  บุญช่วย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผปค.)   

ประชากรบ้านหนองปลาไหล

1. ประชากรทั้งหมด   711  คน

               1. เพศชาย   339   คน
               2. เพศหญิง  372   คน
               จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด  273  หลังคาเรือน

2. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ

               1. ห้องเช่า / บ้านเช่า / ที่พัก                    2  แห่ง

หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อแป้ง

ผู้ใหญ่บ้าน                           นายสิงห์หา  ปลื้มผล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผปค.)      ว่าที่ ร.ต.หญิงพรปวีณ์  พงษ์สุข
ผู้ช่วยผู้ใหญบ้าน (ผปค.)      
ผู้ช่วยผู้ใหญบ้าน (ผรส.)       นายอภิวัฒน์  ผัดโน

ประชากรบ้านเขาบ่อแป้ง

1. ประชากรทั้งหมด   380   คน

               1. เพศชาย   189   คน
               2. เพศหญิง  191   คน
               จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด  145  หลังคาเรือน

2. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ

               1. ร้านขายของชำ / ร้านค้า                         2  แห่ง
               2. ร้านซ่อมรถยนต์ / จักรยานยนต์            1   แห่ง
               3. รับซื้อขี้ยาง / น้ำยาง / ลานคอนกรีต    1  แห่ง
               4. เผาถ่าน                                                   2  แห่ง

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

                1)  การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ยางพารา) เมื่อว่างงานจากกรีดยางแล้วก็จะว่างงาน เนื่องจากสภาพพื้นที่แห้งแล้ง จึงไม่สามารถทำอาชีพเสริมเกี่ยวกับการเกษตรได้อีกบางส่วนจะอพยพไปใช้แรงงานในเมือง

                        ตำบลชำฆ้อโดยทั่วไปจะเป็นสังคมเกษตร มีวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน คือ มีความเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ค่อยมีการแข่งขันทำให้ชาวบ้านตำบลชำฆ้อ แห่งนี้มีการพึ่งพาอาศัยกันอยู่ตลอดเวลา สภาพเศรษฐกิจประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพกรีดยางพารา ส่วนที่เหลือเป็น อาชีพค้าขาย รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ ทำสวน และรับราชการ จึงทำให้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลแห่งนี้ พื้นที่ทุกหมู่บ้าน ปลูกทุเรียน มังคุด บางส่วน เป็นต้น

                        ประชากรส่วนใหญ่ เมื่อว่างงานจากฤดูกาลว่างงาน เนื่องจากสภาพพื้นที่แห้งแล้ง จึงไม่สามารถทำอาชีพเสริมเกี่ยวกับการเกษตรได้ทั้งหมด ซึ่งมีบางส่วนไปทำงานนอกหมู่บ้าน เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ส่วนในหมู่บ้านที่มีอาชีพเสริม ได้แก่ เย็บผ้า ปลูกผัก และค้าขายตามตลาดเคลื่อนที่

                        วิสาหกิจชุมชน     3    กลุ่ม

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวหมู่ 7
 • กลุ่มผลิตน้ำดื่ม หมู่ 9
 • กลุ่มผลิตน้ำดื่ม หมู่ 5

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

1)  การศึกษา

        ก. โรงเรียนประถมศึกษา  3   แห่ง ดังนี้

           (1)  โรงเรียนบ้านศรีประช             หมู่ที่ 1
           (2)  โรงเรียนบ้านชำฆ้อ                หมู่ที่ 3
           (3)  โรงเรียนบ้านเขาช่องลม       หมู่ที่ 4

        ข. โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส  1   แห่ง ดังนี้

           (1)  โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม       หมู่ที่ 3

        ค. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  จำนวน  1  แห่ง

           (1)  ศูนย์( กศน.)ประจำตำบลชำฆ้อ     หมู่ที่ 2

         ง.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง    สังกัดเทศบาลตำบลชำฆ้อ

            (1.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำฆ้อ      หมู่ 3
            (2.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา  หมู่ 1

2)  แหล่งความรู้ของชุมชน

 • 1) การจัดเวทีชาวบ้าน / ผู้นำชุมชน
 • 2) การฝึกอบรม / การศึกษาดูงาน ซึ่งหน่วยงานของรัฐ/ เอกชน จัดขึ้น
 • 3) การเรียนรู้จากกลุ่มอาชีพ /เครือข่าย/ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หมู่ 3 
 • 4) หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
 • 5) รายการวิทยุ / โทรทัศน์
 • 6) เอกสาร / สิ่งพิมพ์ต่างๆ    ที่ทางหน่วยงานของรัฐ / เอกชนส่งให้หมู่บ้าน

3)  สถาบันและองค์กรทางศาสนา ประชาชนทั้งหมดของตำบลชำฆ้อ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา วัดในพื้นที่                      

        3.1 วัด  มีจำนวนทั้งหมด    3   แห่ง

 1.   วัดศรีประชาธรรม                                ตั้งอยู่ที่บ้านศรีประชา        หมู่ที่ 1
 2.   วัดเขาช่องลม                                       ตั้งอยู่ที่บ้านเขาช่องลม     หมู่ที่ 4
 3.   วัดชำฆ้อสามัคคีธรรม                          ตั้งอยู่ที่บ้านสวนขนุน        หมู่ที่ 5

               

        3.2 สำนักสงฆ์  มีทั้งหมด    4  แห่ง

 1. สำนักสงฆ์ถ้ำเนรมิต                              ตั้งอยู่ที่บ้านสวนขนุน       หมู่ที่ 5
 2. สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมสวนขนุน          ตั้งอยู่ที่บ้านสวนขนุน        หมู่ที่ 5
 3. สำนักสงฆ์เนินต้นชันพุทธาวาส            ตั้งอยู่ที่บ้านโปร่งสะท้อน    หมู่ที่ 6
 4. สำนักสงฆ์เขาช่องพริ้ง                         ตั้งอยู่บ้านเขาบ่อแป้ง         หมู่ที่ 9 

4)  สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ 1 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  มีเจ้าหน้าที่  4 คน คือ

                        1.ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ผู้อำนวยการรพ.สต.ชำฆ้อ)         1  คน
                       2.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ                                                                   1  คน
                       3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข                                                     2  คน

                     แพทย์ประจำตำบล คือ นายอร่าม  เกตุษา                   ประจำหมู่ที่ 5
                     อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลชำฆ้อ (อสม.)  จำนวน    142                  คน
                     ประธาน (อสม.) ตำบล,อำเภอ  คือ นายกฤษฏิภาส เฉลาฉายแสง     ประจำหมู่ที่ 1

        ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 9 แห่ง ได้แก่

 1.   ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านศรีประชา                     หมู่ที่ 1
 2.   ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านคลองโพล้                     หมู่ที่ 2
 3.   ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านชำฆ้อ                            หมู่ที่ 3
 4.   ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านเขาช่องลม                    หมู่ที่ 4
 5.   ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านสวนขนุน                     หมู่ที่ 5
 6.   ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านโปร่งสะท้อน               หมู่ที่ 6
 7.   ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านสี่แยกเนินสมบูรณ์      หมู่ที่ 7
 8.   ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านหนองปลาไหล            หมู่ที่ 8
 9.   ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านเขาบ่อแป้ง                    หมู่ที่ 9

            กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลชำฆ้อ                   จำนวน 1 แห่ง

5)กีฬา          สนามฟุตบอล               4              แห่ง       หมู่ที่ 1,3,4,8
                     สนามตะกร้อ                 4              แห่ง        หมู่ที่ 1,3,4,8
                     สนามเด็กเล่น               4              แห่ง        หมู่ที่ 1,3,4,8

6)  ด้านสวัสดิการสังคม

             การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ในเขตตำบลชำฆ้อ พ.ศ. 2557     
            ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์(ข้อมูลคนพิการ ณ มกราคม 2557)

          จำนวนผู้พิการ หรือทุพพลภาพรายเก่า                                           จำนวน    67        คน
          จำนวนผู้พิการ หรือทุพพลภาพที่ขึ้นทะเบียนใหม่ ปี 2558              จำนวน     12        คน
           รวมจำนวนคนพิการ (ทั้งตำบล)                                                                             79         คน
          จำนวนผู้ป่วยเอดส์                                                                                                8       คน

สภาพโครงสร้างพื้นฐาน

สภาพโครงสร้างพื้นฐาน

1)  การคมนาคม

มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบางเส้นทาง และส่วนใหญ่ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้

ถนนสายหลัก

                ถนนลาดยาง         จำนวน  3    สาย   ได้แก่

 1.  สายอู่ทอง ถึงบ้านชำฆ้อ เป็นถนนเชื่อมตั้งแต่หมู่ที่ 8 (บ้านหนองปลาไหล), หมู่ที่ 2 (บ้านคลองโพล้) หมู่ที่ 3 บ้านชำฆ้อ หมู่ที่ 5 บ้านสวนขนุน และเชื่อมกับตำบลห้วยทับมอญ เป็นถนน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร  
 2. สายบ้านเนินต้นชัน-สายหนองมน เป็นถนนเชื่อมตั้งแต่หมู่ที่ 6 (บ้านโปร่งสะท้อน), หมู่ที่ 7 (บ้านสี่แยกเนินสมบูรณ์) เป็นถนน ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร
 3. สายชำฆ้อ-บ้านเขาช่องลม (ทางหลวงชนบท พ.จ.4028) เป็นถนนเชื่อมตำบลชำฆ้อ และตำบลเขาน้อย ตั้งแต่หมู่ที่ 3 (บ้านชำฆ้อ),หมู่ที่ 5 (บ้านสวนขนุน), หมู่ที่ 4 (บ้านเขาช่องลม) , หมู่ที่ 7 (บ้านสี่แยกเนินสมบูรณ์) ตำบลชำฆ้อ และเชื่อมกับหมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย เป็นถนนผิวจราจรลาดยาง ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

2) การโทรคมนาคม  

ที่ทำการไปรษณีย์ประจำตำบล 1 แห่ง หมู่ที่ 3 ตรงข้ามเทศบาลตำบลชำฆ้อ(ไปรษณีย์รับอนุญาต)

ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์บ้านในการ  ติดต่อสื่อสาร

3) ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

                ไฟฟ้าในครัวเรือน มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทำเกษตร และจุดสาธารณะ

4)  แหล่งน้ำ

 1.   คลองหวาย
 2.   คลองหิน
 3.   คลองโพล้
 4.   คลองหนองมน
 5.   คลองหนองม่วง
 6.   คลองหนองปรือ
 7.   คลองสะพาน 2
 8.   คลองไอ้วอง
 9.   คลองแป้ง

     10.   คลองส่งน้ำอ่างประแสร์

      ประปาหมู่บ้าน    9  แห่ง

      แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค สำหรับแหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค ตำบลลำประดามีประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก จำนวน 9แห่ง โดยทุกหมู่บ้านมีประปาหมู่บ้านอย่างน้อย 1 แห่ง