เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการส่งเสริมการกีฬา

เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลตําบลชําฆ้อเป็นหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความสุขในชุมชน

ขออนุมัติโครงการแข่งขันกีฬาเขาชะเมาคัพ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลชำฆ้อ

ขออนุมัติโครงการแข่งขันกีฬาเขาชะเมาคัพ ๒๕๖๖

ขออนุมัติโครงการแข่งขันกีฬาเขาชะเมาคัพ 2566

โครงการแข่งขันกีฬาเขาชะเมาคัพ ๒๕๖๖