เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเขาชะเมาสัมพันธ์เกมส์ ๑๗-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. เทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเขาชะเมาสัมพันธ์เกมส์ โดยเข้าร่วมการแข่งขันเซปักตะกร้อ (ชาย) ณ

อ่านต่อ »

เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาเขาชะเมาสัมพันธ์เกมส์ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาเขาชะเมาสัมพันธ์เกมส์ โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ (ชาย),วอลเลย์บอล

อ่านต่อ »

เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาเขาชะเมาสัมพันธ์เกมส์ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาเขาชะเมาสัมพันธ์เกมส์ โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล (ชาย),

อ่านต่อ »
ผลงานกองช่าง

ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ นายไพรัช

อ่านต่อ »

ประชุมประจำเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชำฆ้อ

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหาร สำนักปลัดเทศบาล กองการศึกษา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองสวัสดิการสังคม กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง

อ่านต่อ »

ลงพื้นที่ซ่อมแซมพื้นถนนซอยศรีประชา-ศรีอยุธยา หมู่ ๘ ตำบลชำฆ้อ

วันจันทร์ที่ ๘ กรกรฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ และกองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ

อ่านต่อ »

ดำเนินการซ่อมแซมพื้นถนน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลชำฆ้อ

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกรฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ และกองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ

อ่านต่อ »

ดำเนินการซ่อมแซมพื้นถนนหมู่ ๕ ตำบลชำฆ้อ ถนนสายสวนขนุน-รพช.

วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย

อ่านต่อ »

การประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่

อ่านต่อ »

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลชำฆ้อ

“ตำบลชำฆ้อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม ”

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชำฆ้อ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารทั่วไป
กองสวัสดิการสังคม

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ๘๕ ปี พร้อมมอบถุงกาชาดและเงินช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุ

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ นายไพศาล โพธิบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ นายไพรัช แดงทำดี

กองการศึกษา

มอบจักรยานขาไถ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านศรีประชา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านชำฆ้อ

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย นายไพรัช แดงทำดี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ นางสาวพิมพา

กองการศึกษา

ประชุมประจำเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชำฆ้อ

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหาร สำนักปลัดเทศบาล กองการศึกษา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองสวัสดิการสังคม กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการพ่นหมอกควัน หมู่ที่ ๔ ตำบลชำฆ้อ

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้นายไพรัช แดงทำดี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลชำฆ้อ ร่วมกับ