เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เทศบาลตำบลชำฆ้อ

โครงสร้างการบริหาร

คณะผู้บริหาร

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลชำฆ้อ

“ตำบลชำฆ้อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม ” 

นายไพรัช แดงทำดี 2

นายไพรัช แดงทำดี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทรศัพท์ : 065-2094833

นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร

รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ

โทรศัพท์ : 093-5599932

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง

นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ

โทรศัพท์ : 081-3642500

นายไพศาล โพธิบุตร

รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ

โทรศัพท์ : 086-3145364

นายสมภพ สัตย์ซื่อ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

โทรศัพท์ : 0882874995

สภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ

“ตำบลชำฆ้อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม ” 

ว่างอยู่

เลขานุการสภา

โทรศัพท์ :

นายล่อง ขาวทุ่ง

ประธานสภา

โทรศัพท์ : 089-8345673

นายวุฒิ บุญปกครอง

รองประธานสภา

โทรศัพท์ : 085-4352941

นายสมคิด เจริญ

สมาชิก เขต 1

โทรศัพท์ : 099-7594645

2.นายสัมพันธ์ สุวรรณ์วงค์ 2

นายสัมพันธ์ สุวรรณ์วงศ์

สมาชิก เขต 1

โทรศัพท์ : 087-6039831

นายสัญญา อาสา

สมาชิก เขต 1

โทรศัพท์ : 081-9264923

นางสาวนฤมล ปลื้มผล

สมาชิก เขต 1

โทรศัพท์ : 085-2756669

นายศิลป์ชัย ลาพรม

สมาชิก เขต 1

โทรศัพท์ : 087-8227222

นางสาวณัฐคณิศร เจริญรื่น

สมาชิก เขต 1

โทรศัพท์ : 094-8978919

นายบุญเลิศ บุญล้ำ 2

นายบุญเลิศ บุญล้ำ

สมาชิก เขต 1

โทรศัพท์ : 093-6169807

นายสัญญา ศิริสวัสดิ์

สมาชิก เขต 2

โทรศัพท์ : 081-9264923

นายประมาณ พุทธวารินทร์

สมาชิก เขต 2

โทรศัพท์ : 084-5696251

นายจอม โพธิ์แก้ว

สมาชิก เขต 2

โทรศัพท์ : 086-1479917