เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คู่มือประชาชน

“ตำบลชำฆ้อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม ”

คู่มือประชาชน

การจัดทำคู่มือนี้เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และ ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และได้นำข้อมูล มาพัฒนาเป็นคู่มือกับการ อ้างอิงกับกฎหมายต่างๆ ที่กาหนดให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจ แก่ประชาชนที่ง่ายขึ้น หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชน ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเข้ามารับบริการกิจการของเทศบาลตำบลชำฆ้อ