เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เทศบัญญัติ

เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลตําบลชําฆ้อเป็นหน่วยงานที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและความโปร่งใสในการบริหารงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563

เทศบาลตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง