เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ถาม-ตอบ

สวัสดีค่ะ สอบถามข้อมูลได้ค่ะ

“ตำบลชำฆ้อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม ” 

คำตอบ : 089-0914422 ติดต่อกองสวัสดิการสังคม ในวันและเวลาราชการ
คำตอบ : ตอนนี้ยังไม่มีค่ะ ติดตามข่าวสารได้ในเพจเฟซบุ๊กเทศบาลตำบลชำฆ้อนะคะ
คำตอบ : 087-1345048 ผู้ใหญ่สิงห์หา ปลื้มผล

คำตอบ : 

 • เอกสารหลักฐานของผู้พิการเอกสารประจําตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้
  • บัตรประจําตัวประชาชน
  • บัตรประจําตัวข้าราชการ
  • สูติบัตรสําหรับบุคคลอายุต่ำกว่าสิบห้าปี
  • หนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด
 •  ทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 • เอกสารรับรองความพิการของผู้พิการ
 • สภาพความพิการเป็นที่เห็นได้ เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอถ่ายสภาพความพิการไว้เป็นหลักฐาน

 

 

คำตอบ : จ่ายได้ไม่เกินปีงบประมาณ 2566 ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2566 นี้ค่ะ

คำตอบ :  จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66 นี้ค่ะ จ่ายหลังจากนี้ได้นะคะ แต่จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มค่ะ