เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

สำนักปลัดเทศบาล

ทำเนียบบุคลากร

สำนักปลัด

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลชำฆ้อ

“ตำบลชำฆ้อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม ” 

นางสาวพิมพา สายแปลง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวอุมาพร เกรียงไกร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวขนิษฐาแทนทด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวธารดี อินจักร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกมลชนก เจริญผล

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคล

นางสาวพรจิตร หวานลาภา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจริยา ชักผลงาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเจษฏา จันทร์ยิ้ม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

8.นายนิยม ทองกำเนิด

นายนิยม ทองกำเนิด

พนักงานขับรถ

นายสมยศ เรืองอ่อน

พนักงานขับรถยนต์

นายธีรยุทธ อารีย์

คนงาน

นายภูริวัฒน์ สิงห์บุปผา

คนงาน

นายอนุรักษ์ คีรีเขตร์

คนงาน

นายอานนท์ โสภา

คนงาน

นางสาวนภิสา วงศ์เนียม

คนงาน

นายมนัส ขอบทอง

คนงานเกษตร

6.นางสาวนิตยา ศรีสวาท

นางสาวนิตยา ศรีสวาท

ภารโรง

LINE_ALBUM_2024.4.24 _2_๒๔๐๔๒๕_1

นางสาวรัตนา โต๊ะกาหลี

ภารโรง

นายสุเมธ สุวรรณกูล

พนักงานขับรถ