เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

สำนักปลัดเทศบาล

ทำเนียบบุคลากร

สำนักปลัด

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลชำฆ้อ

“ตำบลชำฆ้อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม ” 

นางสาวพิมพา สายแปลง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวพิมพา สายแปลง

รักษาราชการปลัดเทศบาล

นางสาวอุมาพร เกรียงไกร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวขนิษา แทนทด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวธารดี อินจักร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกมลชนก เจริญผล

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคล

picxMjsXIt9Rnq5

นายเจษฏา จันทร์ยิ้ม

ผู้ข่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

นางสาวจริยา ชักผลงาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพรจิตร หวานลาภา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมยศ เรืองอ่อน

พนักงานขับรถยนต์

8.นายนิยม ทองกำเนิด

นายนิยม ทองกำเนิด

พนักงานขับรถ

นายภูริวัฒน์ สิงห์บุปผา

คนงาน

นายอานนท์ โสภา

คนงาน

นายอนุรักษ์ คีรีเขตร์

คนงาน

นายธีรยุทธ อารีย์

คนงาน

นายมนัส ขอบทอง

คนงานเกษตร

6.นางสาวนิตยา ศรีสวาท

นางสาวนิตยา ศรีสวาท

ภารโรง

นางสาวณฐมน พุดนา

คนงาน

นางสาวนภิสา วงศ์เนียม

นักการ

นายสุเมธ สุวรรณกูล

พนักงานขับรถ

นางสาวรัตนา โต๊ะกาหลี

ภารโรง

นายสมยศ สมใจ

รปภ.