เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

เว็บไซต์เทศบาลตําบลชําฆ้อ ได้จัดทํานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์เทศบาลตําบลชําฆ้อ

Privacy Notice

นโยบายการค้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์เทศบาลตําบลชําฆ้อ ได้จัดทํานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์เทศบาลตําบล ชําฆ้อ ดังนี้

เทศบาลตําบลชําฆ้อ (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “เทศบาล” หรือ “หน่วยงาน”) ตระหนักถึงความสําคัญของ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า เทศบาล มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึง กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงได้ถูกจัดทําขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง ดําเนินการโดย เทศบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดําเนินการแทนหรือในนามของ เทศบาล โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย
นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับเทศบาลในปัจจุบันและที่อาจมีในอนาคตซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย เทศบาล เจ้าหน้าที่ พนักงานตามสัญญา หน่วยธุรกิจหรือ หน่วยงานรูปแบบอื่นที่ดําเนินการโดย เทศบาล และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลแทนหรือในนามของเทศบาล(“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการ ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแล โดย เทศบาล (รวมเรียกว่า “บริการ”) บุคคลมีความสัมพันธ์กับ เทศบาล ตามความในวรรคแรก รวมถึง

 1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา

 2. เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานลูกจ้าง

 3. คู่ค้าและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา

 4. กรรมการ ผู้รั้บมอบอํานาจ ผู้แทน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ เทศบาล

 5. ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของเทศบาล

 6. ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ chamkhocity.go.th รวมทั้งระบบแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มอุปกรณ์

  หรือช่องทางการสื่อสารอื่นซึ่งควบคุมดูแลโดยเทศบาล

 7. บุคคลอื่นที่เทศบาลเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเช่นผู้ยื่นคําร้องผู้ยื่นคําขอผู้ขออนุญาตผู้สมัคร

  งาน ผู้สมัครสอบครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้ค้ำประกันผู้รับประโยชน์เป็นต้น

ข้อ 1) ถึง 6) เรียกรวมกันว่า “ท่าน”

คํานิยาม

 • เทศบาล หมายถึง เทศบาลตําบลชําฆ้อ

 • ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก้ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล สุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบ ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทํานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศ กําหนด

 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การดําเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บ รวบรวม บันทึก สําเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทําลาย เป็นต้น

 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ เทศบาล เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

 • ผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือ นิติบุคคลซึ่งดําเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ เทศบาล เก็บรวบรวม

เทศบาล เก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เทศบาล เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการ ต่าง ๆ เช่น การยื่นคำร้อง คำขออนุญาต คําขอจดทะเบียน การชําระค่าภาษี/ค่าธรรมเนียม ขั้นตอน การสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทําแบบสํารวจหรือใช้งาน บริการ หรือ ช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดย เทศบาล หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับ เทศบาล ณ ที่ทําการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคมุ ดูแลโดย เทศบาล เป็นต้น

 • ข้อมูลที่เทศบาล เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือ บริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเทศบาลด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ข องเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล เป็นต้น

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เทศบาล เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่ แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่เทศบาล เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงาน ของรัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับ ข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นในฐานะที่ เทศบาล มีหน้าที่ตามพันธกิจในการ ดําเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐใน การให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงจากความจําเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการ แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้

            นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่ เทศบาล ดังนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามแต่กรณีให้บุคคลดังกล่าวทราบตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้น หากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความ ยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่เทศบาล

ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลท่ีมีความจําเป็นในการให้บริการของ เทศบาล อาจ เป็นผลให้เทศบาล ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาล พิจารณากําหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความเหมาะสมและ ตามบริบทของการให้บริการ ทั้งนี้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ เทศบาล ใช้ ประกอบด้วย

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. เพื่อการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการใช์อํานาจรัฐที่ เทศบาล ได้รับ
รายละเอียด : เพื่อให้เทศบาลสามารถใช้อํานาจรัฐและดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะตามพันธกิจ เทศบาล ซึ่งกําหนดไว้ตามกฎหมาย เช่น

 • พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543
 • พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมถึง กฎระเบียบ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

2. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
รายละเอียด : เพื่อให้เทศบาลสามารถปฏิบัติตามที่กฎหมายที่ควบคุม เทศบาล เช่น

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์พ.ศ.2550และแก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่2
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมถึง การดําเนินการตามคําสงั่ ศาล เป็นต้น

 

3. เป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
รายละเอียด : เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ เทศบาลและของบุคคลอื่น ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวมี ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพื่อการรักษา ความปลอดภัยอาคารสถานที่ของ เทศบาล หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกิจการภายในของ เทศบาล เป็นต้น

4. เป็นการจําเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
รายละเอียด : เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น การให้บริการแอป พลิเคชันเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น

5. เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
รายละเอียด : เพื่อให้เทศบาล สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือดําเนินการอันเป็นความจําเป็นต่อการเข้า ทําสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับ เทศบาล เช่น การจ้างงาน จ้างทำของ การทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือสัญญาในรูปแบบอื่น เป็นต้น

6. เพื่อการจัดทําเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติที่สําคัญ
รายละเอียด : เพื่อให้เทศบาลสามารถจัดทําหรือสนับสนุนการจัดทําเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติ ตามที่ เทศบาล อาจได้รับมอบหมาย เช่น การจัดทําทําเนียบ การจัดทําสถิติการจัดทาํ แบบสํารวจความพึง พอใจในการใช้บริการ การใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ งานติดตามการดำเนินนโยบายรัฐบาลดิจิทัล เป็นต้น

7. ความยินยอมของท่าน
รายละเอียด : เพื่อการเก็บรวบรวม ใช่หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ เทศบาล จําเป็นต้องได้รับความ ยินยอมจากท่าน โดยได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการ ขอความยินยอมแล้ว เช่นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นไปตามข้อยกเว้น มาตรา 24 หรือ 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือการนำเสนอ ประชาสัมพันธ์บริการแก่ท่าน เป็นต้น

ในกรณีที่เทศบาล มีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อความจําเป็นในการเข้าทาํ สัญญา หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ คัดค้านการดําเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทําให้ เทศบาล ไม่สามารถ ดําเนินการหรือให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ เทศบาล เก็บ รวบรวม

เทศบาล อาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งขอมูลดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ บริการที่ท่านใช้หรือบริบทความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับ เทศบาล รวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มีผลกับการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล โดยประเภทของข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของ เทศบาล เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วย เท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล
รายละเอียดและตัวอย่าง : ข้อมูลระบุชื่อเรียกของท่านหรือข้อมูลจากเอกสารราชการที่ระบุข้อมูลเฉพาะตัว ของท่าน เช่น คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเล่น ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่ใบขับขี่ เลขท่ีหนังสือเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน หมายเลขใบประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการ ประกอบวิชาชพี (สําหรับแต่ละอาชีพ) หมายเลขประจําตัวผู้ประกันตน หมายเลขประกันสังคม เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล
รายละเอียดและตัวอย่าง : ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น วันเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง น้ําหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑ์ทหาร รปู ถ่าย ภาษาพูด ข้อมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ข้อมูลการ เป็นบุคคลล้มละลาย ข้อมูลการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น

ข้อมูลสําหรับการติดต่อ
รายละเอียดและตัวอย่าง : ข้อมูลเพื่อการติดต่อท่าน เช่น เบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์บ้าน ชื่อผู้ใช้งานในสังคมออนไลน์ (Line ID, MS Teams) แผนที่ตั้ง ของที่พัก เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานและการศึกษา
รายละเอียดและตัวอย่าง : รายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวัติการทํางานและประวัติการศึกษา เช่น ประเภทการจ้างงาน อาชีพ ยศ ตําแหน่ง หน้าที่ ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลบุคคล อ้างอิง หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการทํางาน ข้อมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พัสดุในครอบครองของผู้ปฏิบัติงาน ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา วันที่สําเร็จการศึกษา เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของ เทศบาล
รายละเอียดและตัวอย่าง : รายละเอียดเกี่ยวกับบริการของ เทศบาล เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ข้อมูล การจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลระบุพิกัด ภาพถ่าย วีดีโอ บันทึกเสียง ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน (เว็บไซต์ที่ อยู่ในความดูแลของ เทศบาล เช่น www.แ้ฟทา้นcity.go.th แพลตฟอร์ม หรือแอปพลิเคชันต่างๆ) ประวัติการสืบค้น คุกกี้หรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) ประเภทอุปกรณ์ รายละเอียดการเชื่อมต่อ ข้อมูล Browser ภาษาที่ใช้งาน ระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
รายละเอียดและตัวอย่าง : ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลศาสนา ข้อมูล ความพิการ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น

คุกกี้

เทศบาล เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ เทศบาล เช่น www.chamkhocity.go.th หรือบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการที่ท่านใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการ ดําเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของ เทศบาล และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวก และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของ เทศบาล และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนําไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ เทศบาล ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วย ตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ

กรณีที่ เทศบาล ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็นของเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เทศบาล จะไม่ทําการเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจปกครองท่ีมีอํานาจกระทําการแทน ผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด

กรณีที่ เทศบาลไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่า เทศบาล ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจปกครองที่มีอํานาจกระทําการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้ พิทักษ์ตามแต่กรณี ดังนี้ เทศบาล จะดําเนินการลบทําลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็วหาก เทศบาล ไม่มีเหตุ อันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช่หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

วัตถุประสงค์ใ นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาล ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งขึ้นอยู่กับภารกิจ กระบวนงานบริการหรือกิจกรรมที่ท่านใช้บริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ของท่านกับ เทศบาล หรือ ข้อพิจารณาในแต่ละบริบทเป็นสําคัญ โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของ เทศบาล เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่ท่านใช้งานหรือ มีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลของท่าน

 1. เพื่อดําเนินการตามที่จําเป็นในการดําเนินประโยชน์สาธารณะที่เทศบาลได้รับมอบหมายให้สําเร็จ ลุล่วง หรือเป็นการจําเป็นเพื่อใช้อํานาจทางกฎหมายที่ เทศบาล มีอํานาจหน้าที่ในการดำเนินการตาม พันธกิจดังปรากฏในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 และกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคําสั่งที่เกี่ยวของ
 1. เพื่อให้บริการและบริหารจัดการบริการของ เทศบาล ทั้งบริการภายใต้สัญญาที่มีต่อท่าน หรือตาม พันธกิจของ เทศบาล

 2. เพื่อการดำเนินการทางธุรกรรมของเทศบาล

 3. ควบคุมดูแลใช้งานติดตามตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพื่ออํานวยความสะดวกและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน

 4. เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับท่าน รวมทั้งเอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึงท่าน

 5. จัดทําบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด

 6. วิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบริการของเทศบาล

 7. เพื่อดําเนินการตามที่จําเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กรรวมถึงการรับสมัครงานการสรรหากรรมการหรือผูดํารงตําแหน่งต่างๆการประเมินคุณสมบัติ

 8. ป้องกันตรวจจับหลีกเลี่ยงและตรวจสอบการฉ้อโกงการละเมิดความปลอดภัยหรือการกระทําที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทั้ง เทศบาล และเจ้า ของข้อมูลส่วนบุคคล

 9. การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อท่านสมัครใช้บริการของ เทศบาล หรือติดต่อใช้บริการ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย

 10. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบริการให้ทันสมัย

 11. การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง

 12. ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทําคําสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังท่าน

 13. เพื่อจัดทําและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจําเป็น

 14. ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระทําที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย

 15. ตรวจสอบว่าเจ้า ของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงและใช้บริการของ เทศบาล อย่างไร ทั้งในภาพรวมและรายบุคคล และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้น คว้า และการวิเคราะห์

 16. ดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่เทศบาลมีต่อหน่วยงานที่มีอํานาจควบคุม หน่วยงาน ด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของเทศบาล

 17. ดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเทศบาลหรือของบุคคลอื่น หรือของนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการการดําเนินการของ สพร

 18. ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังโรคระบาด

 19. จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้า หรือจัดทําสถิติที่เทศบาลได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ

 20. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับคดีความการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ประเภทบุคคลที่ เทศบาล เปิด เผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9 ข้างต้น เทศบาล อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ประเภทของบุคคลผู้รับข้อมูลท่ีระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของเทศบาล เป็นการทั่วไป เฉพาะบุคคลผู้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วย เท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้

ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล

หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอํานาจท่ี เทศบาล ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินการตามกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์สำคัญอื่น (เช่น การดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ)

รายละเอียด : หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือมีอํานาจควบคุมกํากับดูแลหรือมีวัตถุประสงค์อื่นที่มี ความสำคัญ เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีผู้รักษาการ กรมการปกครอง กรมสรรพากร สํานักงานตํารวจ ศาล สํานักงานอัยการ กรมควบคุมโรค กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานปลัดสํานักนายก กรมการ กงสุล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามกฎหมายของ เทศบาล
รายละเอียด : เทศบาล อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลผู้ดํารงตำแหน่งกรรมการในคณะต่าง ๆ เช่น คณะอนุกรรมการสรรหา คณะกรรมการเทศบาลตําบลชําฆ้อ เป็นต้น

คู่สัญญาซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานของ เทศบาล
รายละเอียด : บุคคลภายนอกที่ เทศบาล จัดซื้อจัดจ้างให้ดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ เช่น บริษัทประกันภัย โรงพยาบาล บริษัทผู้จัดทำ Payroll ธนาคาร ผู้ให้บริการโทรศัพท์เป็นต้น

พันธมิตรทางธุรกิจ
รายละเอียด : เทศบาล อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่ร่วมงานกับ เทศบาล เพื่อประโยชน์ในการ ให้บริการแก่ท่าน เช่น หน่วยงานผู้ให้บริการที่ท่านติดต่อผ่านบริการของ เทศบาล สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการ แพลตฟอร์ม เป็นต้น

ผู้ให้บริการ
รายละเอียด : เทศบาล อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการแทน หรือสนับสนุนการดําเนินการของ เทศบาล เช่น ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล (เช่น คลาวด์ โกดังเอกสาร) ผู้พัฒนาระบบ ซอฟต์แวร์ แอป พลิเคชัน เว็บไซต์ ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสาร ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการ โทรศัพท์ ผู้ให้บริการด้าน Digital ID ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการด้านการบริหารความเสี่ยง ที่ ปรึกษาภายนอก ผู้ให้บรกิารขนส่ง เป็นต้น

ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น
รายละเอียด : เทศบาล อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลผู้รับข้อมูลประเภทอื่น เช่น ผู้ติดต่อ เทศบาล สมาชิกในครอบครวั มูลนิธิที่ไม่แสวงหากําไรวัดโรงพยาบาลสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆเป็นต้นทั้งนี้ เพื่อการดาํเนินการเกี่ยวกับบริการของเทศบาลการฝึกอบรมการรับรางวัลการร่วมทําบุญบริจาคเป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
รายละเอียด : เทศบาล อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะในกรณที่จําเป็น เช่น การดําเนินการที่ กําหนดให้เทศบาลต้องประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาหรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เทศบาล จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลน้ันยังมีความจําเป็นตาม วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กําหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรือตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจําเป็นตามวัตถุประสงค์ ดังกล่าวแล้ว เทศบาล จะทําการลบ ทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทําลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือ กฎหมายจะได้ประกาศกําหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดี ความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เทศบาล ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่า ข้อพิพาทนั้นจะได้มีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุด

การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง

เทศบาล อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทําการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของเทศบาล ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะ ต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทําของในรูปแบบอื่น

การมอบหมายให้บุคคลที่สามทําการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เทศบาล จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของ เทศบาล ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของ บุคคลที่ เทศบาล มอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกําหนดรายละเอียดประเภท ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เทศบาล มอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าท่ีประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคําสั่งของ เทศบาล เท่านั้นโดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อ วัตถุประสงค์อื่นได้

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทําการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ เทศบาล จะกํากับให้ผู้ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่าง เทศบาล กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาล มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจํากัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้ โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอํานาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจําเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตาม มาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ เทศบาล อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วน บุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ โดย เทศบาล มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศกําหนด

นอกจากน้ี เมื่อเทศบาลมีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลท่ีสาม ไม่ว่าเพื่อการ ให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น เทศบาล จะกําหนดมาตรการรักษาความ ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เทศบาล เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

การเชื่อมตอเว็บไซตหรือบรกิ ารภายนอก

บริการของ เทศบาล อาจมีการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตหรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซตหรือบริการ ดังกลาวอาจมีการประกาศนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่มี เี นื้อหาสาระแตกตางจากนโยบายนี้ เทศบาล ขอแนะนําใหทานศึกษานโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตหรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบ ในรายละเอียดกอนการเขาใชงาน ทั้งนี้ เทศบาล ไมมีความเกี่ยวของและไมมีอํานาจควบคุมถึงมาตรการ คุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตหรือบริการดังกลาวและไมสามารถรับผิดชอบตอเนื้อหา นโยบาย ความ เสียหาย หรือการกระทาํ อันเกิดจากเว็บไซตหรือบริการของบุคคลที่สาม

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กําหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลาย ประการ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อกฎหมายในส่วนของสิทธินี้มีผลใช้บังคับ โดยรายละเอียด ของสิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย

สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กําหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ หลายประการ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อกฎหมายในส่วนของสิทธินี้มีผลใช้บังคับโดย รายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย

 • สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง รับสําเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูล ส่วนบุคคลที่ เทศบาล เก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นแต่กรณีที่ เทศบาล มี สิทธิปฏิเสธคําขอของท่านด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือกรณีที่การใช้สิทธิของท่านจะมี ผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากท่านพบว่า ข้อมูลส่วน บุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

 • สิทธิในการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ เทศบาล ลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด

 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 
 1. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เทศบาลทําการตรวจสอบตามคําร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์แ ละเป็นปัจจุบัน

 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

 3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เทศบาล ได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้ เทศบาลเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย

 4. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เทศบาลกําลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจําเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิ คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน เว้นแต่กรณีที่ เทศบาล มีเหตุในการปฏิเสธคําขอโดยชอบด้วย กฎหมาย (เช่น เทศบาล สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของ เทศบาล)

 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ เทศบาล ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ) ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลา ที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดย เทศบาล เว้นแต่มีข้อจํากัดสิทธิโดยกฎหมายให้ เทศบาล จําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลตรอไปหรือยังคงมีสัญญาระหว่างท่านกับ เทศบาล ที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่

 • สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก เทศบาล ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทํางานได้โดย อัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้ เทศบาล ส่งหรือโอนข้อมูลในรปู แบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคมุ ข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้อง อยู่ภายใต้เงื่อนไขตามท่กี ฎหมายกําหนด

โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเป็นความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑ์ของ เทศบาล (สำหรับ เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของ เทศบาล) หรือตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ทั้งนี้ ตามแต่กรณีและความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อเทศบาล และอาจได้รับโทษ ตามที่กําหนดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมายลําดับรอง กฎ ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ท่านพบว่า เทศบาล มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยัง คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการคุ้มครองข้อมลู ส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว เทศบาล ขอให้ท่าน โปรดติดต่อมายังเทศบาล เพื่อให้ เทศบาล มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนในโอกาสแรก

การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาล อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทําการแจ้งให้ท่าน ทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.buriramcity.go.th โดยมีวันที่มีผลบังคับใช้ของแต่ละฉบับแก้ไขกํากับอยู่ อย่างไรก็ดี เทศบาล ขอแนะนําให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ ผ่าน แอปพลิเคชั่น หรือช่องทางเฉพาะกิจกรรมที่ เทศบาล ดําเนินการ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทําการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ เทศบาล

การเข้าใช้งานบริการของ เทศบาล ภายหลังการบังคับใช้นโยบายใหม่ ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงใน นโยบายใหม่แล้ว ทั้งนี้โปรดหยุดการเข้าใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดในนโยบายฉบับนี้และโปรด ติดต่อมายัง เทศบาล เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป

การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เทศบาล หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่

การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอํานาจกํากับดูแล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

ชื่อ: เทศบาลตําบลชําฆ้อ
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 209/1 ตําบลชําฆ้อ อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110

ช่องทางการติดต่อ : https://www.chamkhocity.go.th
โทร : 08 9091 4422

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565