เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

บริการ ร้องเรียน-ร้องทุกข์

"ระบบบริการ ร้องเรียน-ร้องทุกข์ออนไลน์" เป็นการให้บริการออนไลน์ ที่หน่วยได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วย ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 “ระบบร้องเรียน-ร้องทุกข์ออนไลน์” เป็นการให้บริการออนไลน์ ที่หน่วยได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และจัดการรับเรื่องร้องเรียน

เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลตําบลชําฆ้อเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานจึงกําหนดแนวทาง มาตรการ เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของเทศบาลตําบลชําฆ้อ ให้ บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคูมกับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

 “ระบบบริการ ร้องเรียน-ร้องทุกข์ออนไลน์” เป็นการให้บริการออนไลน์ ที่หน่วยได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วย ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

  • ข้อมูลของท่านจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง