เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

“ตำบลชำฆ้อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม ”

คำขวัญ

ถ้ำเนรมิตงามตา  ยางพาราชั้นดี  มากมีผลไม้  งามวิไลอ่างประแสร์  

วิศัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลชำฆ้อ

“ตำบลชำฆ้อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม ” 

 เป้าประสงค์

 • 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • 2.ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง
 • 3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม
 • 4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
 • 5. ส่งเสริมการจัดการด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
 •  6. พัฒนาและส่งเสริมการอนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 7. การบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 •  8. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาในท้องถิ่น
 • 9. ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข็มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น
 • 10. เตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น...

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

พันธกิจ

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 2. การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 4. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน
 5. การประสานและพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
 6. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 7. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
 8. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
 9. ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วม

แนวทางการพัฒนา

                4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

                4.2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

                4.3 การพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่

                4.4 จัดหาพัสดุในการปฏิบัติงาน

                4.5 พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้

                4.6 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ประสานงาน หน่วยงานและองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรสร้างความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนา

                5.1 การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการประกอบอาชีพ และกลุ่มอาชีพ

                5.2 การพัฒนา ส่งเสริมการทำเกษตรและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลชำฆ้อ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นไว้  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  สังคม การศึกษา  ศาสนา กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

                1.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา

                1.2 ส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพอนามัยที่ดีและอยู่ดีมีสุข

                1.3 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม และสวัสดิการ

                1.4 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                1.5 ส่งเสริมการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

                2.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                2.2 กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่และท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

                3.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุง รักษาถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำและสะพาน

                3.2 การขยายเขต ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุง รักษาไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ

                3.3 ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร