เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบล

ภาเทศบาลเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของเทศบาลทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาให้ความเห็นชอบความเห็นชอบ

อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบล...

 สภาเทศบาลเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของเทศบาลทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาให้ความเห็นชอบความเห็นชอบ

อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบล

อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบล

 สภาเทศบาลเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของเทศบาลทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาให้ความเห็นชอบความเห็นชอบ
กิจการสำคัญของเทศบาลตำบล โดยใช้มติของที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล เป็นหลัก มีประธานสภาเทศบาลตำบล เป็นหัวหน้า

อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบล

อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลมีดังนี้

 • (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาเทศบาลตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต.
 • (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเทศบาลตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ของ เทศบาลตำบล
 • (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกเทศบาลตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาเทศบาลตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
 
มีใครบ้างในสภาเทศบาล และมีหน้าที่อย่างไร

   (1) สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  (จำนวนตามโครงสร้าง เทศบาลตำบล) มีหน้าที่ดังนี้

 • เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบล อภิปรายแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล  และลงมติในประเด็นต่างๆ
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบล
 • เสนอร่างข้อบัญญัติเทศบาลตำบล
 • ตั้งกระทู้ถามนายกเทศบาลตำบล  หรือรองนายกเทศบาลตำบล  อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 • เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป นายกเทศบาลตำบล  โดยไม่มีการลงมติ ด้วยจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทั้งหมดที่มีอยู่
 • ขอเปิดประชุมวิสามัญด้วยจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
 • หน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือฐานะผู้แทนประชาชนในหมู่บ้าน และเทศบาลตำบล  นั้น

 

   (2) ประธานสภาเทศบาลตำบล  1 คน : เลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  ให้นายอำเภอแต่งตั้งตามมติของสภาเทศบาลตำบล  ดำรงตำแหน่งจนครบอายุสภาเทศบาลตำบล หรือมีการยุบสภาเทศบาลตำบล
ประธานสภาเทศบาลตำบล  มีหน้าที่ดำเนินการประชุมและดำเนินการกิจการอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ดำเนินกิจการของสภาเทศบาลตำบล  ตามที่กฎหมายกำหนด
 • เป็นประธานของที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล  เว้นแต่ใขขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านญัตติในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
 • บังคับบัญชาการงานในเทศบาลตำบล
 • รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาเทศบาลตำบล
 • เป็นผู้แทนสภาเทศบาลตำบล  ในกิจการภายนอก
 • อำนาจและหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือตามกฎหมาย
 • กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

 

   (3) รองประธานสภาเทศบาลตำบล  1 คน : เลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ให้นายอำเภอแต่งตั้งตามมติของสภาเทศบาลตำบล  ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาลตำบล  หรือมีการยุบสภาเทศบาลตำบล  เช่นเดียวกับประธานสภาเทศบาลตำบล
รองประธานสภาเทศบาลตำบล  มีหน้าที่ช่วยประธานสภาเทศบาลตำบล  ปฏิบัติการตามหน้าที่และกระทำกิจการตามที่ประธานสภาเทศบาลตำบล  มอบหมาย: ในกรณีไม่มีประธานสภาเทศบาลตำบล  หรือประธานสภาเทศบาลตำบล  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาเทศบาลตำบล  ปฏิบัติหน้าที่แทน
   (4) เลขานุการสภาเทศบาล 1 คน: ซึ่งสภาเทศบาลตำบล  เลือกจากปลัดเทศบาลตำบล  หรือสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
เลขานุการเทศบาลตำบล  มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ และจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาเทศบาลตำบล  มอบหมาย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ได้กำหนดให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบล  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • แจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตำบล  ตามคำสั่งของประธานสภาเทศบาลตำบล
 • ชี้แจ้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือหนังสือส่งการ หรือ แนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการของเทศบาลตำบล  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
 • ช่วยเหลือประธานสภาเทศบาลตำบล  จัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบล
 • เชิญประธานสภาชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
 • จัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
 • เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาเทศบาลตำบล  แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาลตำบล
 • ช่วยประธานสภาเทศบาลตำบล  ในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
 • ช่วยเหลือประธานสภาเทศบาลตำบล  ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภา อบต.
 • หน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
  กระทำกิจการอื่นตามที่ประธานสภาเทศบาลตำบล  มอบหมาย

 

การปฏิบัติหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบล

การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบล  จะเกิดจากการประชุมสภาเทศบาลตำบล  และมติของที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล  ซึ่งในปีหนึ่งจะมีการประชุม ดังนี้

           (1) สมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบล  : ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ
2 สมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาเทศบาลตำบล  จะกำหนด แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัยๆ ละ ไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ โดย้องกำหนดให้มีการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์สมัยหนึ่งและในเดือนสิงหาคมสมัยหนึ่ง

            (2) สมัยประชุมวิสามัญสภาเทศบาลตำบล  : นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ของเทศบาลตำบล  ประธานสภาเทศบาลตำบล  นายกเทศบาลตำบล  หรือสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  มีจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  ทั้งหมดที่มีอยู่ สามารถทำคำร้องยื่นต่อนายอำเภอขอให้เปิดประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรให้นายอำเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ