เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เทศบาลตำบลชำฆ้อ

โครงสร้างหัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลชำฆ้อ

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลชำฆ้อ

“ตำบลชำฆ้อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม ” 

นางสาวพิมพา สายแปลง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลชำฆ้อ

นางสาวพิมพา สายแปลง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวชาวิณี นิสัยมั่น

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวรุ่งฟ้า พามนตรี

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวรุ่งฟ้า พามนตรี

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวพิมพา สายแปลง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวพิมพา สายแปลง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวชาวิณี นิสัยมั่น

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ