เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

"เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์" เช็กคุณสมบัติ - วิธีลงทะเบียน - ปฏิทินการจ่ายเงิน

e-Service

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

การยื่นคำขอลงทะเบียน

การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคำขอรับการ สงเคราะห์ด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความจำเป็น ผู้ป่วยเอดส์ที่ไม่สามารถยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ ด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์ อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับการสงเคราะห์แทน ก็ได้โดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบคำขอรับการ สงเคราะห์ให้ถูกต้องครบถ้วนและให้ยื่นคำขอ ประกอบกับเอกสารหลักฐานของผู้ป่วยเอดส์พร้อม กับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ อำนาจ

6

มีใบรับรองที่แพทย์ได้รับรองและทำ การวินิจฉัยระบุว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์จริง

ใครบ้างมีสิทธิได้รับ "เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์"

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ

 • 1. มีสัญชาติไทย
 • 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบล เขตรอุดมศักดิ์ (ตามทะเบียนบ้าน)
 • 3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือ ถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
 • 4.มีใบรับรองที่แพทย์ได้รับรองและทำ การวินิจฉัยระบุว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์จริง

การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์

การสิ้นสุดคุณสมบัติได้รับเบี้ยยังชีพ

 • 1. กรณีผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิต
 • 2. ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
 • 3. แจ้งสละสิทธิ์การขอรับเบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส

หลักฐานในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับ เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ

 • 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร อื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย (ตัวจริง)
 • 2. ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
 • 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ตัวจริง)
 • 4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถาน พยาบาลของรัฐ ซึ่งรับรองว่าป่วยเป็นโรคเอดส์ (ตัวจริง)

ผู้ป่วยเอดส์ที่ทำการลงทะเบียนเบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์เรียบร้อยแล้ว

ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพใน เดือนถัดไป เช่น ผู้ป่วยเอดส์ลงทะเบียน ขอรับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ใน เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไปใน อัตราเดือนละ 500 บาท

กำหนดการรับลงทะเบียน ขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ได้ในวันและเวลาราชการ เวลา 8.30 – 16.30 น.

ขั้นตอนการขอใช้บริการ ออนไลน์

ขั้นตอนที่ 2

เจ้าหน้าที่รับคำร้อง

ขั้นตอนที่ 3

เจ้าหน้าที่อนุมัติคำร้อง

ส่งคำร้องออนไลน์

ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ออนไลน์ 
ขอเปลี่ยนบัญชีธนาคารรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
แจ้งเสียชีวิตหรือสละสิทธิ์ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์