เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เบี้ยยังชีพผู้พิการ

"เบี้ยผู้พิการ 2566" เช็กคุณสมบัติ - วิธีลงทะเบียน - ปฏิทินการจ่ายเงิน
2

คนพิการได้รับสิทธิที่สำคัญอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งครอบคลุมวิถีชีวิตคนพิการ ตั้งแต่ เกิด จนตาย

e-Service

เบี้ยยังชีพผู้พิการ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 คนพิการได้รับสิทธิที่สำคัญอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งครอบคลุมวิถีชีวิตคนพิการ ตั้งแต่ เกิด จนตาย

การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลชำฆ้อ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลชำฆ้อ เพื่อให้การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดจึงขอประกาศ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การเทศบาลตำบลชำฆ้อ สามารถติดต่อยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียน ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ได้ประกาศกำหนด โดยจะต้องมีคุณสมบัติและดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ใครบ้างมีสิทธิได้รับ "เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2566"

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • 1. มีสัญชาติไทย
 • 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อตามทะเบียนบ้าน
 • 3.มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • 4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
 • 5. ในกรณีที่คนพิการมีคุณสมบัติครบตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 ซึ่งเป็นผู้ต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำทัณฑสถานหรือสถานคุมขังของกรมราชทัณฑ์หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพความพิการต่อผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้อำนวยการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นภูมิลำเนาของคนพิการตามกฎหมาย

2. เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ดังนี้

คนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการด้วยตนเอง ต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้

 • 1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • 2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
 • 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • 4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของคนพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการผ่านธนาคาร

ในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ คนพิการหรือผู้ยื่นแทนจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • 1.รับเงินสดด้วยตนเอง
 • 2.รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
 • 3.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
 • 4.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรมคนเสมือนไร้ความสามรถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว  สำหรับคนพิการกรณีอื่นนอกจากบุคคลตามวรรคสอง ซึ่งไม่อาจยื่นคำขอได้ด้วยตัวเองให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอแทนโดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการแต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

3. ขั้นตอนการยื่นคำขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ

การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ให้คนพิการยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความจำเป็นคนพิการที่ไม่สามารถมายื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพแทนก็ได้

โดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้ถูกต้องครบถ้วนและให้ยื่นคำขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของคนพิการ พร้อมเอกสารใบมอบอำนาจ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลชำฆ้อ

                       การประกาศและตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เทศบาลตำบลชำฆ้อจะประกาศรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกสิ้นเดือนที่มาลงทะเบียนและจะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการในเดือนถัดไป หากมีข้อทักท้วงประการใดตามประกาศดังกล่าวให้ผู้สูงอายุหรือผู้รับมอบอำนาจดำเนินการภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 2

เจ้าหน้าที่รับคำร้อง

ขั้นตอนที่ 3

เจ้าหน้าที่อนุมัติคำร้อง

ส่งคำร้องออนไลน์

ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการออนไลน์ 
ขอเปลี่ยนบัญชีธนาคารรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
แจ้งเสียชีวิตผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ