เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

"เบี้ยผู้สูงอายุ 2566" เช็กคุณสมบัติ - วิธีลงทะเบียน - ปฏิทินการจ่ายเงิน

e-Service

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 ฉบับล่าสุด มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุ อย่างไร ใครบ้างมีสิทธิ ปัจจุบันได้รับเดือนละเท่าไหร่ พร้อมเปิดปฏิทินการจ่ายเงิน เงินจะเข้าบัญชีวันไหนบ้าง

เบี้ยผู้สูงอายุคืออะไร

“เบี้ยผู้สูงอายุ” หรือ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” เป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ทางภาครัฐจัดสรรให้แก่ “ผู้สูงอายุ” ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการดำรงชีวิตในแต่ละเดือน เนื่องจากรายได้จากอาชีพผู้สูงอายุที่ทำอยู่ในแต่ละเดือนอาจไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย โดยแต่ละปีจะมีการเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่มาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ หมายความว่า การรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุจากภาครัฐ จะต้องละทะเบียนก่อน

สำหรับสาระสำคัญของ “หลักเกณฑ์ฉบับบล่าสุดได้มีการเพิ่มเติมในหมวด 1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ข้อ 6(4) ซึ่งระบุว่า “เป็นผู้ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด”

นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับ นายพิชัย เย็นฉ่ำ

เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด

ใครบ้างมีสิทธิได้รับ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567"

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ

  • มีสัญชาติไทย
  • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
  • เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด

การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567

การสิ้นสุดคุณสมบัติได้รับเบี้ยยังชีพ

  • เสียชีวิต
  • ขาดคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น
  • แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ข้อควรพิจารณา

กรณีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนสั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับบุคคลดังกล่าว

หากผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แต่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยความสุจริตให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไป โดยยกเว้นการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน

รวมทั้งมีบทเฉพาะกาล ข้อ 17 ระบุว่าบรรดาผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ยังมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต่อไป

การดำเนินการใดที่ดำเนินอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของระเบียบฉบับนี้ ให้ถือว่าการดำเนินการนั้น เป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยระเบียบนี้แล้ว

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 2

เจ้าหน้าที่รับคำร้อง

ขั้นตอนที่ 3

เจ้าหน้าที่อนุมัติคำร้อง

ส่งคำร้องออนไลน์

ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออนไลน์ 
ขอเปลี่ยนบัญชีธนาคารรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แจ้งเสียชีวิตผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ