เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

"ระบบบริการแบบสอบถามออนไลน์ เทศบาลตำบลชำฆ้อ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

 “ระบบร้องเรียน-ร้องทุกข์ออนไลน์” เป็นการให้บริการออนไลน์ ที่หน่วยได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และจัดการรับเรื่องร้องเรียน

เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลตําบลชําฆ้อเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานจึงกําหนดแนวทาง มาตรการ เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของเทศบาลตําบลชําฆ้อ ให้ บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคูมกับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

เทศบาลตำบลชำฆ้อ ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลชำฆ้อ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลชำฆ้อ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป