เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โพลสำรวจความพึงพอใจ

“ระบบโพลสำรวจความพึงพอใจออนไลน์” เป็นการให้บริการออนไลน์ ที่หน่วยได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วย ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

พันธกิจ

“ตำบลชำฆ้อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม ”

แบบสอบถาม

“ระบบโพลสำรวจความพึงพอใจออนไลน์”

เป็นการให้บริการออนไลน์ ที่ทางเทศบาลชำฆ้อได้จัดทำขึ้น เพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกบ้านชำฆ้อและบุคคลทั่วไป เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และนำข้อมูลมาปรับปรุงองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของเทศบาล ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

ด้านกระบวนการ

ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว ความรวดเร็วในการให้บริการ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําขั้นตอนในการให้บริการ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลําดับก่อนหลัง มี ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ ผู้รับบริการ

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ?

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากร

ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เป็ นมิตร / มี รอยยิม/อัธยาศัยดี) ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ (แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย) ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความพร้อมในการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คําแนะนําได้เป็นอย่างดี

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ มีความสุภาพแต่งกายเหมาะสมมีความเต็มใจมีความรู้สามารถในการให้บริการ

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่นังคอยรับบริการ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็ นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้ บริการ มีป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ เข้าใจง่าย ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก

ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ

ได้รับบริการตรงตามความต้องการ ได้รับบริการที่คุ้มค่าคุ้มประโยชน์ ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากการบริการของหน่วยงาน 

ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ