เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลตําบลชําฆ้อเป็นหน่วยงานที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและความโปร่งใสในการบริหารงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566