เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลตําบลชําฆ้อเป็นหน่วยงานที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและความโปร่งใสในการบริหารงาน

แผนพัฒนาจะสำเร็จได้...

ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐคือเจ้าหน้าที่ทุกคนและชาวบ้านตำบลชำฆ้อทุกๆ คน

เทศบาลตำบลชำฆ้อ

ทำไมต้องมีแผนพัฒนา

เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลตําบลชําฆ้อเป็นหน่วยงานที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและความโปร่งใสในการบริหารงาน จึงกําหนดแผนพัฒนา เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ของเทศบาลตําบลชําฆ้อ ให้ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน