เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงสร้างผู้บริหาร

เทศบาลตำบลชำฆ้อ

เทศบาลตำบลชำฆ้อ

โครงสร้างผู้บริหาร

เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลตําบลชําฆ้อเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน จึงกําหนดแนวทาง มาตรการ เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของเทศบาลตําบลชําฆ้อ ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง