เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ลงพื้นที่ขุดร่องน้ำรื้อท่อประปาเก่า

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2567 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย กองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ลงพื้นที่ขุดร่องน้ำรื้อท่อประปาเก่าและวางท่อน้ำประปาใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม เนื่องจากท่อส่งน้ำประปาเก่ามีขนาดเล็ก

ประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชำฆ้อ

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ กองสวัสดิการสังคม และผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมการประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชำฆ้อ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ

โครงการ Rayong Less Waste

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2567 กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะทำงานโครงการ Rayong Less Waste ได้นำเครื่องย่อยกิ่งไม้มามอบให้กับทางเทศบาลตำบลชำฆ้อ จำนวน 1 เครื่อง