เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ.๓๕-๐๐๑ สายคลองหิน – สะพาน ๑ หมู่ที่ ๓ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share this post :

Facebook
Twitter
File