เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

Category: กองสวัสดิการสังคม

กองการศึกษา

ประชุมประจำเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชำฆ้อ

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหาร สำนักปลัดเทศบาล กองการศึกษา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองสวัสดิการสังคม กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชำฆ้อ ประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละกอง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานในลำดับต่อไป ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ

กองสวัสดิการสังคม

เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย กองสวัสดิการสังคมและประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการในเขตพื้นที่ตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ปรับวิธีคิด พัฒนาชีวิต พึ่งตนเองได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นจำนวน ๔ วัน ๓ คืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

กองสวัสดิการสังคม

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และภาคีเครือข่าย กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และภาคีเครือข่าย กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดระยอง และเพื่อเป็นการบูรราการด้านการฟื้นฟูสุขภาพกับหน่วยบริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงยังเป็นการให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย และข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น

กองสวัสดิการสังคม

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของในโครงการรถเข็นปันสุข และโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ๘๕ ปี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย กองสวัสดิการสังคม ปลัดอำเภอเขาชะเมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่อำเภอเขาชะเมา เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ และเจ้าหน้าที่จากเหล่ากาชาดระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของในโครงการรถเข็นปันสุข และโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ๘๕ ปี

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การประชุมประชาคมระดับตำบล

วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล กองสวัสดิการสังคม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองคลัง กองช่าง กำนันตำบลชำฆ้อ สารวัตรกำนันตำบลชำฆ้อ คณะผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญบ้านตำบลชำฆ้อ คณะครูจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลชำฆ้อ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ และกลุ่มสตรีตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อร่วมรับทราบแนวทางการดำเนินงานของปีงนประมาณ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ

กองการศึกษา

ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชำฆ้อ ประจำเดือนมิถุนายน

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหาร สำนักปลัดเทศบาล กองการศึกษา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองสวัสดิการสังคม กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชำฆ้อ ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละกอง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานในลำดับต่อไป ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เข้าร่วมการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ๓ ตำบลชำฆ้อ

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กำนันตำบลชำฆ้อพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ และประชาชนในพื้นที่หมู่ ๓ ตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมการประชาคมหมู่บ้านตำบลชำฆ้อ เพื่อร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

กองคลัง

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรฃัยมงคล

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองช่าง และกองคลังเทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรฃัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ

กองการศึกษา

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

เทศบาลตำบลชำฆ้อได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ฉายร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลชำฆ้อ นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ เป็นประธานผู้กล่าวเปิดพิธีฯ มีนางสาวพิมพา สายแปลง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ และ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ กำนันตำบลชำฆ้อ คณะครูจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลชำฆ้อ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เข้าร่วมการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ๖ ตำบลชำฆ้อ

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ และประชาชนในพื้นที่หมู่ ๖ ตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมการประชาคมหมู่บ้านตำบลชำฆ้อ เพื่อร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

Latest News
Categories

Subscribe our newsletter

Purus ut praesent facilisi dictumst sollicitudin cubilia ridiculus.

Create a new perspective on life

Your Ads Here (1260 x 240 area)