เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

Category: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ประชุมประจำเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชำฆ้อ

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหาร สำนักปลัดเทศบาล กองการศึกษา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองสวัสดิการสังคม กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชำฆ้อ ประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละกอง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานในลำดับต่อไป ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการพ่นหมอกควัน หมู่ที่ ๔ ตำบลชำฆ้อ

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้นายไพรัช แดงทำดี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลชำฆ้อ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ ๔ ตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการพ่นหมอกควันตามบ้านเรือนของประชาชนพร้อมกับแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อกำจัดยุงลาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการพ่นหมอกควัน ในเขตพื้นที่หมู่ ๒ ตำบลชำฆ้อ

วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้นายไพรัช แดงทำดี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลชำฆ้อ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมูที่ ๒ ตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการพ่นหมอกควันตามบ้านเรือนของประชาชนพร้อมกับแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อกำจัดยุงลาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการพ่นหมอกควัน หมู่ ๗ ตำบลชำฆ้อ

วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายไพรัช แดงทำดี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลชำฆ็อ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมูที่ ๗ ตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการพ่นหมอกควันตามบ้านเรือนของประชาชนพร้อมกับแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อกำจัดยุงลาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการพ่นหมอกควัน หมูที่ ๘ ตำบลชำฆ้อ

วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมูที่ ๘ ตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการพ่นหมอกควันตามบ้านเรือนของประชาชนพร้อมกับแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อกำจัดยุงลาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการพ่นหมอกควัน หมู่ที่ ๙ ตำบลชำฆ้อ

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมูที่ ๙ ตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการพ่นหมอกควันตามบ้านเรือนของประชาชนพร้อมกับแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อกำจัดยุงลาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการพ่นหมอกควัน หมู่ที่ ๓ ตำบลชำฆ้อ

วันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมูที่ ๓ ตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการพ่นหมอกควันตามบ้านเรือนของประชาชนพร้อมกับแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อกำจัดยุงลาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการพ่นหมอกควันตามบ้านเรือนของประชาชน หมู่ ๕ ตำบลชำฆ้อ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมูที่ ๕ ตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการพ่นหมอกควันตามบ้านเรือนของประชาชนพร้อมกับแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อกำจัดยุงลาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการพ่นหมอกควันตามบ้านเรือนของประชาชน ม.๖

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายไพศาล โพธิบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ นายไพรัช แดงทำดี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมูที่ ๖

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการพ่นหมอกควันตามบ้านเรือนของประชาชน ม.๑ ตำบลชำฆ้อ

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชำฆ้อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมูที่ ๑ ตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการพ่นหมอกควันตามบ้านเรือนของประชาชนพร้อมกับแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อกำจัดยุงลาย

Latest News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางคอนกรีตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชำฆ้อพิทยาคม-หลุมใน หมู่ที่ ๒ ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Categories

Subscribe our newsletter

Purus ut praesent facilisi dictumst sollicitudin cubilia ridiculus.

Create a new perspective on life

Your Ads Here (1260 x 240 area)