เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร

Share this post :

Facebook
Twitter

ด้วยเทศบาลตำบลชำฆ้อ ได้ดำเนินการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชำฆ้อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ……… เพื่อกำหนดวิธีการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนซึ่งเป็นต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของมลพิษทางน้ำก่อนที่จะมีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณไขมันที่ปนเปื้อนในน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ฯลฯ
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชำฆ้อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ……… โดยอาศัยแนวทางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลชำฆ้อ จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยมีรายละเอียด ปรากฏตามไฟล์ที่แนบนี้
1. ร่างข้อบัญญัติ ฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ….
2. ประกาศ ฯ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชำฆ้อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ……… (มีรายละเอียดกำหนดไว้ในประกาศ ฯ)
3. เอกสารแนบท้ายประกาศ ฯ
4. แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
5. ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น เริ่ม ภายในวันที่ 1 -15 พฤศจิกายน 2566

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย