เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

การประชุมประชาคมระดับตำบล

Share this post :

Facebook
Twitter

วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล กองสวัสดิการสังคม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองคลัง กองช่าง กำนันตำบลชำฆ้อ สารวัตรกำนันตำบลชำฆ้อ คณะผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญบ้านตำบลชำฆ้อ คณะครูจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลชำฆ้อ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ และกลุ่มสตรีตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อร่วมรับทราบแนวทางการดำเนินงานของปีงนประมาณ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย