เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

จัดอบรมในการดูแลผู้สูอายุ เพื่อเพิ่มศักยภาพของอพม. ในการดูและผู้สูงอายุและแนวทางการใช้ชีวิตร่วมกับผู้สูงอายุจัดอบรม

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)ในการดูแลผู้สูอายุ เพื่อเพิ่มศักยภาพของอพม. ในการดูและผู้สูงอายุและแนวทางการใช้ชีวิตร่วมกับผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย