เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ดำเนินการพ่นหมอกควัน หมู่ที่ ๔ ตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้นายไพรัช แดงทำดี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลชำฆ้อ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ ๔ ตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการพ่นหมอกควันตามบ้านเรือนของประชาชนพร้อมกับแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อกำจัดยุงลาย

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย