เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ประชุมประจำเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหาร สำนักปลัดเทศบาล กองการศึกษา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองสวัสดิการสังคม กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชำฆ้อ ประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละกอง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานในลำดับต่อไป ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย