เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ลงเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 26-27 เดือนกันยายน พ.ศ.2566- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการและสังคม ร่วมกัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน ชำฆ้อ ลงเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) และมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 31 ราย

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย