เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Share this post :

Facebook
Twitter

นที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชำฆ้อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66
“ภายใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”
โดยในกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และรณรงค์อนุรักษ์พันธ์ไม้สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นธนาคารพืชพรรณ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย