เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

No Gift Policy

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567

No Gift Policy

Announcement of Cham Kho Subdistrict Municipality

Subject: Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024

Cham Kho Subdistrict Municipality has emphasized on managing organization to build faith and confidence in society that is the good governance organization. I, as the Director of Cham Kho Subdistrict Municipality, hereby declare and demonstrate my intention to perform duties with accountability, honesty and transparency in accordance with the guideline for promoting ethics and adhere to the principle of good governance. I hereby pledge that all Cham Kho Subdistrict Municipality executives and officials have intention of not accepting neither gifts nor profits from performing our duties, both before and after performing our duties which would cause corruption and misconduct at the present and in the future.  I would also stand against all forms of corruption to promote the honesty value by organization culture of Office of the Cham Kho Subdistrict Municipality.

It is hereby announced and to adhered to all.

This announcement is made on January ,2024

Mr. Niwat Wongphueng

Mayor of Chamkho Subdistrict

No Gift Policy

นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

เทศบาลตำบลชำฆ้อ มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่าเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ข้าพเจ้าในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ จึงขอประกาศเจตจํานงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสํานึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมโดยเต็มกําลังความสามารถ จะยึดหลัก     ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน         มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน  และหลังปฏิบัติหน้าที่อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตพร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตตามวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลชำฆ้อ

  จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

                                   ประกาศ วันที่  5 กุมภาพันธ์ .. 2567

 

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง

นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ