เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

การอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับ อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

e-Service

หลักเกณฑ์ ในการยื่นคำขอติดตั้งป้ายโฆษณา

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

เนื่องจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 เป็น กฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มาตรา 10 ได้บัญญัติว่า การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับ อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดใน หนังสืออนุญาตด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ดังนี้

 • 1. ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชาชน
 • 2. ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำคำรับรองเป็นหนังสือว่าจะเก็บ ปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิว หรือ ป้ายโฆษณา เมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุไม่เกิน 3 วัน
 • 3. ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การโฆษณาเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติข้อความหรือภาพที่ใช้ในการโฆษณา หรือต้องปฏิบัติ ตามกฎหมายใด ต้องได้รับการอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้ว
 • 4. ป้ายโฆษณาที่จะขออนุญาตติดตั้ง ต้องไม่อยู่ในบริเวณห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา อันได้แก่ บริเวณคร่อมถนนหรือทาง สาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย์ สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินข้าม สะพานลอยรถข้าม รวมทั้งส่วนประกอบของ สะพานลอย รั้วหรือแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจรและ สัญญาณไฟฟ้าจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ รั้วหรือกำแพง หรือ ผนังอาคารของทางราชการ ศาลาที่พักผู้โดยสาร เกาะกลางถนน สวนหย่อม สวนสาธารณะ ถนน ต้นไม้ และเสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ใน ที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นการติดตั้งเพื่องานพระราชพิธี รัฐพิธี หรือการต้อนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล
 • 5. การอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาที่เป็นการค้าจะอนุญาตครั้งละไม่เกินหกสิบวัน การอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาที่ไม่เป็น การค้าจะอนุญาตครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
 • 6. ต้องติดตั้งห่างจากพื้นทางเท้าไม่น้อยกว่า ๑ เมตร โดยกรณีวัสดุเป็นโครงไม้หรือแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ต้องมีขนาดกว้าง ไม่เกิน ๑.2 เมตร และสูงไม่เกิน 2.4 เมตร กรณีวัสดุเป็นผ้าหรือแบบธงต้องมีขนาดไม่เกิน ๐.๖๐ เมตร และสูงไม่เกิน ๑.๒ เมตร

หมายเหตุ

 • 1) ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
 • 2) กรณีคำขอหรือเอกสารไม่ครบถ้วน/หรือมีข้อความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่ให้สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่ จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไข และ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่ และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน
 • 3) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผุ้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ : -)

งานรักษาความสงบ สำนักปลัด เทศบาลตำบลชำฆ้อ
เลขที่ 209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยอง 21110 โทร. 089-0914422  หรือ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง ราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น.

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม

 1. ใบคำร้องขออนุญาตโฆษณา (แบบ ร.ส.1) ฉบับจริง 1 ฉบับ
 2. แผนผังแสดงเขตที่จะปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวหรือป้าย โฆษณาและบริเวณใกล้เคียง ฉบับจริง 2 ฉบับ
 3. ตัวอย่างของแผ่นประกาศหรือใบปลิวหรือป้ายโฆษณาที่จะโฆษณา ฉบับจริง 2 ฉบับ
 4. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ
 5. หนังสือแสดงการรับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะดำเนินการเก็บ ปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างแผ่นประกาศ หรือใบปลิว หรือป้ายโฆษณา เมื่อ หนังสืออนุญาตหมดอายุไม่เกิน 3 วัน ฉบับจริง 1 ฉบับ
 6. หนังสือแสดงการได้รับอนุมัติข้อความหรือภาพที่ใช้ในการโฆษณากรณีที่มี กฎหมายกำหนดหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด ฉบับจริง 1 ฉบับ
 7. เอกสารการมอบอำนาจกรณีไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ฉบับจริง 1 ฉบับ
 8. บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ
 9. เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ สำเนา 1 ฉบับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

 1. หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการ โฆษณาที่เป็นการค้า (ครั้งละไม่เกิน 60 วัน)    200.- บาท
 2. หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการ โฆษณาที่ไม่เป็นการค้า (ครั้งละไม่เกิน 30 วัน)    100.- บาท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 7 วัน

ส่วนงานที่รับผิดชอบ: งานรักษาความสงบ

ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบเอกสาร

ระยะเวลาดำเนินงาน 10 นาที

การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขออนุญาตยื่นคำร้องตามแบบ ร.ส.1 ท้ายกฎกระทรวง(พ.ศ.2535) ออกตามความพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ้ก!!

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบข้อมูล / รายงานผลการตรวจสอบ

ระยะเวลาดำเนินงาน 3 วัน

เจ้าหน้าที่งานออกตรวจสอบสถานที่ติดตั้งป้ายโฆษณาว่ามีความ เหมาะสมมากน้องเพียงใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาอนุญาต (กรณีที่สามารถอนุญาตได้) และแจ้งผลการยื่นคำขอ (กรณีไม่สามารถ อนุญาตได้)

ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณา

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน

เสนอนายกเทศบาลตำบลชำฆ้อพิจารณาลงนามในใบคำ ร้องขออนุญาตโฆษณา (กรณีที่สามารถอนุญาตได้) หรือในหนังสือแจ้ง ผู้ขออนุญาต (กรณีไม่สามารถอนุญาตได้)

ขั้นตอนที่ 4 การลงนาม / คณะกรรมการมีมติ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน

ลงนามในใบอนุญาตหรือหนังสือแจ้งผู้ขออนุญาต (กรณีไม่สามารถ อนุญาตได้) และแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ขออนุญาต

หมายเหตุ :-

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๐ วรรค ๒ แห่ง พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่าการ ขออนุญาต การอนุญาตการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและการงดเว้นค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตกระทำ การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้