เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ขอรับบริการเก็บขยะ

สำหรับบ้านเรือนที่ทิ้งขยะวันละไม่เกิน 20 ลิตร ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 30 บาทต่อเดือน

e-Service

ขอรับบริการเก็บขยะ ออนไลน์

กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอย ประชาชนต้องเสียค่าบริการหรือไม่ อย่างไรและพนกังานเก็บขนขยะจะเรียกค่าบริการอีกได้หรือไม่

ตามหลักกฎหมาย “การเรียกเก็บค่าบริการใดๆ ของหน่วยงานราชการ จะต้องมีกฎหมาย บัญญัติให้อำนาจไว้ จึงจะเรียกเก็บได้” สำหรับกรณีการให้บริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย กฎหมายการสาธารณสุขมาตรา 20(4) ให้อำนาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ที่ประชาชนต้องเสียได้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น ทั้งน้ีต้องไม่เกินกว่าอัตราในกฎกระทรวง (ปัจจุบันกำหนดอัตราเดือนละ 30 บาทต่อขยะ20 ลิตรในแต่ละวันหรือไม่เกิน 250 บาทต่อสิ่ง ปฏิกูลที่ดูดไป 1 ลูกบาศก์เมตร(คิว) เป็นต้น) ดังนั้นประชาชนจึงดูได้จากเทศบัญญัติของเทศบาล หรือข้อบังคับตำบลของ อบต. หรือข้อบัญญัติของ กทม. แต่ค่ากำจัดกฎหมายยังมิได้ให้อำนาจในการจัดเก็บ

ส่วนกรณีที่พนักงานขนขยะเรียกเก็บเงินอีกนั้นเป็นการเรียกเก็บที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเราจึง มีสิทธิที่จะไม่ให้ได้และหากพนักงานนั้นกลั่นแกล้งไม่เก็บขยะให้ประชาชนย่อมมีสิทธิแจ้งแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ตรวจสอบดูแลได้อย่างไรก็ตาม หากจะให้เป็นสินน้ำใจก็เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ให้

6

สำหรับบ้านเรือนที่ทิ้งขยะวันละไม่เกิน 20 ลิตร ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 30 บาทต่อเดือน

ขั้นตอนและวิธีการให้บริการ

ขั้นตอน

 • 1. ยื่นคำร้องขอใช้ถังขยะประจำบ้าน
 • 2. เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย
 • 3. เจ้าหน้าที่ออกรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารประกอบ

 • 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
 • 2.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา
 • 3.ใบคำร้องวาดแผนที่โดยสังเขป

ขั้นตอนการขอใช้บริการถังขยะ

ขั้นตอนที่ 1

กรอกแบบฟอร์มคำร้อง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ้ก!!

ขั้นตอนที่ 2

เจ้าหน้าที่รับคำร้องและแจ้งยอดเงิน

ขั้นตอนที่ 3

นำถังขยะไปให้ผู้ขอรับบริการ

ขั้นตอนที่ 4

เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าขยะมูลฝอยเป็นรายเดือนๆ ละ 30 บาท

ส่งคำร้องออนไลน์

ลงทะเบียนขอใช้บริการเก็บขยะออนไลน์ 

ค่าธรรมเนียม

 1. ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ

 • 1.1 เศษของลูกบาศก์หรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อไป 250 บาท
 • 1.2 เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร 150บาท

2. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน 500 ลิตร

 • วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร 30 บาท
 • วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร เดือนละ 80 บาท
 • วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร เดือนละ 120 บาท
 • วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร เดือนละ 160 บาท
 • วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร เดือนละ 200 บาท
 • วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร เดือนละ 300 บาท
 • วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร เดือนละ 400 บาท
 • วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร เดือนละ 500 บาท
 • วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร เดือนละ 600 บาท

3. ค่าเก็บขยะและขนมูลฝอยประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวนั หนึ่งเกิน 500 ลิตร ขึ้นไป

 • วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 2,000 บาท
 • วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร 2,000 บาท

4. ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ

 • ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 150 บาท
 • เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร 150 บาท