เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง๓ปีและแผนพัฒนาบุคลากร๓ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี และแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี

งบประมาณ 2561-2563

3ymp02