เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คุณธรรมและความโปร่งใส

แนวทางการให้เทศบาลตำบลชำฆ้อเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

คุณธรรมและความโปร่งใส

ให้ความสําคัญของรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้บุคลากร ทุกคนทุกประเภททุกระดับในเทศบาลตําบลชําฆ้อรับทราบเพื่อให้เกิดผลต่อความตระหนักและให้ความสําคัญ ถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

เทศบาลตำบลชำฆ้อ

แนวทางการให้เทศบาลตำบลชำฆ้อเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลตําบลชําฆ้อเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน จึงกําหนดแนวทาง มาตรการ เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของเทศบาลตําบลชําฆ้อ ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

เทศบาลตําบลชําฆ้อ อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

สายตรงผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ

ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

แผนการ

ดาวน์โหลด คลิ้ก !!

แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงาน

ดาวน์โหลด คลิ้ก !!

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการวิจัย 2565

ดาวน์โหลด คลิ้ก !!

การวิจัยเรื่องการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลชำฆ้อ

แนวทางการให้เทศบาลตําบลชําฆ้อเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลตําบลชําฆ้อเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานจึงกําหนดแนวทาง มาตรการ เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของเทศบาลตําบลชําฆ้อ ให้ บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคูมกับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

1.ด้านความโปร่งใส

สาธารณชนและประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของเทศบาลตําบลชํา ฆ้อได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กําหนด มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลชําฆ้อและมีการ จัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ

แนวปฏิบัติ

 • 1) ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน
 • 2) ดําเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกัน มิให้ ราชการเสียประโยชน์
 • 3) ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของเทศบาลตําบลชําฆ้ออย่างชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • 4) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของเทศบาล ตําบลชําฆ้อ
 • 5) เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผูมีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคดิเห็น และติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลชําฆ้อ
 • 6) มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชน รับทราบอย่างชัดเจน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน

1.1 แนวทางดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

นโยบายหลัก

 • มุ่งเน้น และให้ความสําคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดอย่าง เคร่งครัด ด้วยความโปร่งใส มิให้เกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้

มาตรการ/แนวทาง

 1. กํากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์อื่นๆ รวมถึงช่องทางอื่นๆ ที่ หลากหลาย
 2. กํากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจําทุก เดือน และเผยแพร่ต่อที่สาธารณะทั้งทางเว็บไซต์และช่องทางอื่นที่หลากหลาย
 3. กําหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน โดยกําหนดเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน
 4. กํากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการรายงาน ผลการวิเคราะห์ เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง

1.2 แนวทางการให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ประกอบด้วย

นโยบายหลัก

 • ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และข้อมูลการดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่ที่กฎหมายกําหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้ หลากหลายช่องทาง โดยยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

มาตรการ/แนวทาง

 1. กําหนดให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ จัดทําสื่อเอกสารเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในช่องทางที่ หลากหลาย
 2. พัฒนาบุคลากรของหน่ว ยงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรอบรู้ข้อมูลต่างๆ ในภาพรวมของเทศบาล ตําบลชําฆ้อ เพื่อให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทาํการ
 3. พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อทําการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 4. กําหนดให้ทุกหน่วยงาน ในเทศบาลตําบลชําฆ้อจัดทําผลการดําเนินงาน พันธกิจ เพื่อเผยแพร่ผล การดําเนินงานของเทศบาลตําบลชําฆ้ออย่างต่อเนื่อง

1.3 แนวทางส่งเสริมบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ประกอบด้วย

นโยบายหลัก

 • ให้ความสําคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ ดําเนินงาน ตั้งแต่ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมวางแผน/จัดทําแผนงาน ร่วมดําเนินการ รวมถึงร่วมตรวจสอบการ ดําเนินงานของเทศบาลตําบลชําฆ้อ

มาตรการ/แนวทาง

 1. จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลชําฆ้อ ตามพันธกิจโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย
 2. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในเทศบาลตําบลชําฆ้อดําเนินโครงการภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย

1.4 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ประกอบด้วย

นโยบายหลัก

 • ส่งเสริม และพัฒนาระบบการจัดการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพทั้งเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดําเนินงานของเทศบาล ตําบลชําฆ้อ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมติดตามตรวจสอบ โดยสามารถเข้าถึงระบบการร้องเรียนได้ อย่างรวดเร็ว

มาตรการ/แนวทาง

 1. จัดให้มีหน่วยงานกลางรับเร่อืงรอ้งเรียน
 2. จัดให้มีคู่มือที่แสดงช่องทาง ขั้นตอนการร้องเรียน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
 3. กํากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกระบวนการเรื่องร้องเรียนอย่างเคร่งครัด และรายงาน ผลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบตามกําหนดเวลาที่เหมาะสม
 4. กํากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค เสนอต่อผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไข

2.ด้านความพร้อมรับผิด

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย

แนวปฏิบัติ

 • 1) ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับพร้อมรับผิดชอบต่อผลงานของเทศบาลตําบลชําฆ้อที่ส่งผลกระทบ และเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม
 • 2) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุ่งผลสําเร็จของงาน และพร้อม รับฟังการวิพากษ์หรือติชมจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนํามาปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
 • 3) เทศบาลตำบลชำฆ้อพร้อมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และมีมาตรการดําเนินการ ต่อบุคลากรที่ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

2.1 ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนต้องมีความถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วน เคร่งครัด ประกอบด้วย

นโยบายหลัก

 • ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงาน/การ บริหารงาน ด้วยความมุงมั่น อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความ ถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมา ภิบาลโดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง และกํากับให้บุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบจรรยาบรรณของ ข้าราชการเทศบาลตําบลชําฆ้อ

มาตรการ/แนวทาง

 1. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่จัดให้ทําคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบใน ช่องทางที่หลากหลาย
 2. จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการเพื่อให้ ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
 3. สร้างขวัญ และแรงจูงใจโดยการประกาศยกย่องให้แก่บุคลากรที่มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจําปี
 4. กําหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับหน่วยงานภายใน เทศบาลตําบลชําฆ้อ
 5. ดําเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรของเทศบาลตําบลชําฆ้ออย่างเคร่งครัด

2.2 แนวทางการแสดงเจตจ านงของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย

นโยบายหลัก

 • ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะนําหน่วยงานให้ดําเนินงานตามภารกิจด้วยความ โปร่งใส ปราศจากการทุจริต บริหารราชการโดยยึดหลักซื่อสัตย์ สุจริต และพร้อมรับผิดชอบหากเกิดความไม่ เป็นธรรมหรือการทุจริตขึ้นในเทศบาลตําบลชําฆ้อ

มาตรการ/แนวทาง

 1. จัดให้มีการแสดงเจตจํานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและต่อ สาธารณชน
 2. กําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละด้าน คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายใน หน่วยงาน

3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามประมวล จริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการของเทศบาลตําบลชําฆ้อ และรักษาวินัยข้าราชการโดยเคร่งครัด

แนวปฏิบัติ

 • 1) ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรกัษาจรรยาบรรณข้าราชการและวินัยของตนเอง เสริมสร้าง พัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณข้าราชการและมีวินัย รวมทั้งป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา กระทําผดิวินัย
 • 2) เทศบาลตําบลชําฆ้อ ดําเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทําผิดวินัยอย่างเคร่งครัด

3.1 นโยบายในการป้องกันไม่ให้บุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย

นโยบายหลัก

 • ให้ความสําคัญในการป้องกันไม่ให้บุคลากรรับหรือเรยีกรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เข้มงวดกับการ ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรเรียกรับเงินสิ่งของ หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มาตรการ/แนวทาง

 1. กําหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและเผยแพร่ ให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย เมื่อบุคลากรกระทําความผิดเพื่อให้บุคลากร ตระหนักในการไม่รับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.2 แนวทางหลักเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้ตำแหน่ง หน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ ประกอบด้วย

นโยบายหลัก

 • ให้ความสําคัญและใช้มาตรการเด็ดขาดเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตน อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ หน้าที่

มาตรการ/แนวทาง

 1. กำหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษวินัยในการใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตน อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น
 2. สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการใช้ตําแหน่งในการ เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น

3.3 แนวทางเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย

นโยบายหลัก

 • ตระหนัก และให้ความสําคัญการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจาก ความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยงานธุรกิจเอกชน/ พวกพ้อง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองร่วมด้วย เพื่อเอื้อประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของ หน่วยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการกำหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารหน่วยงาน

มาตรการ/แนวทาง

 1. กําหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษวินัย เมื่อมีการทุจริตเชิงนโยบาย
 2. กําหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับหน่วยงานภายใน เทศบาลตําบลชําฆ้อ

4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

วัฒนธรรมการทำงานของเทศบาลตําบลชําฆ้อเป็นไปอย่างมี คุณธรรมและธรรมาภิบาล เริ่มต้นจากการรักษาความซื่อสัตย์สุจริตในตนเองและมีค่านิยมร่วมในการต่อต้าน ทุจริต มีแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติ

แนวปฏิบัติ

 1. ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้นำ ในการแสดงเจตจํานงซื่อสัตย์สุจริต และกําหนดให้มีการปฏิบัติงานด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
 2. แต่งตั้งคณะทํางานต่อต้านการทุจริตเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ดําเนินการปรับปรุงพัฒนา ระบบงาน กําหนดมาตรการ ออกระเบียบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนในการดําเนนิงาน

4.1 นโยบายการปลูกฝังและการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย

 • ให้ความสําคัญของรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้บุคลากร ทุกคนทุกประเภททุกระดับในเทศบาลตําบลชําฆ้อรับทราบเพื่อให้เกิดผลต่อความตระหนักและให้ความสําคัญ ถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

นโยบายหลัก

 • การให้ความสําคัญกับการถ่ายทอดพฤติกรรมการทํางานที่ดีให้กับบุคลากร มีคุณธรรมและ ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ ไม่ยอมรับ ไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกประเภทเกิดความ อายและกลัวที่จะกระทําการทุจริต ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดําเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต

มาตรการ/แนวทาง

 1. กําหนดให้มีการรณรงคหารือให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษวินัยเมื่อบุคลากรกระทําการทุจริต
 2. สร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างสุจริต ไม่เพิกเฉย และพร้อมที่จะ ดําเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต

4.2 แนวทางเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประกอบด้วย

นโยบายหลัก

 • ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้ บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทําที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ และให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

มาตรการ/แนวทาง

 1. กําหนดให้มีการจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาลตําบลชําฆ้อ
 2. กําหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

4.3 แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย

นโยบายหลัก

 • ให้ความสําคัญกับการป้องกันการทุจริต โดยจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของหน่วยงาน และการนําแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความสําคัญ กับกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน เกี่ยวกับการดําเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

มาตรการ/แนวทาง

 1. กําหนดให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบดําเนินการและประเมินผล การดําเนินงาน รวมทั้งรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ
 2. จัดตั้งกลุ่มบุคลากรหรือจัดตั้งชมรมเพื่อการบริหารงานโปร่งใส ช่วยการป้องกันและตรวจสอบการ ทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

5.ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน

ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

แนวปฏิบัติ

 1. มีการกําหนดขั้นตอน คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือ มาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 2. มีระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และกํากับมาตรฐาน การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
 3. ผู้บริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ทั้งด้านการบริหารงานบุคคล การบริหาร งบประมาณ และการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม
 4. ผู้บริหารทุกระดับเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.1 แนวทางเกี่ยวกับการกําหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ชัดเจนและ เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย

 • ให้ความสําคัญของรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้บุคลากร ทุกคนทุกประเภททุกระดับในเทศบาลตําบลชําฆ้อรับทราบเพื่อให้เกิดผลต่อความตระหนักและให้ความสําคัญ ถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

5.1.1 นโยบายหลัก

 • ให้ความสําคัญและเข้มงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึด หลักความถูกต้องและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด และเป็นธรรม

5.1.2 มาตรการ/แนวทาง

 1. ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
 2. ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม
 3. ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้อง

5.2 แนวทางพัฒนาคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล

5.2.1 นโยบายหลัก

 • ให้ความสําคัญเกี่ยวกับระบบคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยหลักคุณธรรม ยึดหลักการ คํานึงถึงความรู้ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักความยุติธรรม

5.2.2 มาตรการ/แนวทาง

 • 1) จัดทำแนวทางหรือวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความ ชัดเจน เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน และการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต่างๆ
 • 2) จัดให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบคุณธรรม ไม่ใช่หลักอุปถัมภ์ และใช้หลักความมั่นคง การรับรองการเป็นอาชีพ มีทางก้าวหน้า มีค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม ที่เป็นเกียรติและศักดิ์ศรี
 • 3) สร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี

5.3 แนวทางพัฒนาคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย

นโยบายหลัก

 • ให้ความสําคัญกับการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างเป็นระบบ ตามหลัก ความโปร่งใส หลักนิติธรรม ตรวจสอบได้และพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการดําเนินงานตามภารกิจของ เทศบาลตําบลชําฆ้ออย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลักความคุ้มค่า

มาตรการ/แนวทาง

 • บริหารงบประมาณโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปด้วยความจําเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงาน

5.4 แนวทางในการมอบหมายที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ประกอบด้วย

นโยบายหลัก

 • ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการกระจายงานในหน้าที่ความ รับผิดชอบ และอํานาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่กําหนด โดยไม่เลือกปฏิบัติ เป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมาย งานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใส่ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมายไปตลอดจน รับผิดชอบในผลของงานที่ได้รับมอบหมาย

มาตรการ/แนวทาง

 1. กระจายอํานาจหน้าที่และมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ โดยคํานึงถึงขอบเขตอํานาจหน้าที่ ตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
 2. ติดตามตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงานที่ได้รับมอบหมาย

5.5 แนวทางที่ให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

นโยบายหลัก

 • ให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง สภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติงาน

มาตรการ/แนวทาง

 • การจัดสภาพแวดล้อมการทํางานตามความต้องการของบุคลากรของเทศบาลตําบลชําฆ้อที่เหมาะสม จําเป็นที่เอื้ออํานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน

6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เผยแพร่บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล ชําฆ้อผ่านช่องทางต่างๆ อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 

แนวปฏิบัติ

 • 1) ให้ความสําคัญในการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลชําฆ้ออย่างเปิดกว้าง ทั่วถึง บนพื้นฐานแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาส การมีส่วนร่วมของผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

6.1 นโยบายหลัก

 • ให้ความสําคัญของรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้บุคลากร ทุกคนทุกประเภททุกระดับในเทศบาลตําบลชําฆ้อรับทราบเพื่อให้เกิดผลต่อความตระหนักและให้ความสําคัญ ถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

6.2 มาตรการ/แนวทาง

 • ถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการการบริหารงานด้วยการซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกคนทุก ประเภททุกระดับรับรู้ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับทราบ