เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

Share this post :

Facebook
Twitter
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ